SERVICEVOORWAARDEN

DIT IS EEN OVEREENKOMST TUSSEN U OF DE ENTITEIT DIE U VERTEGENWOORDIGT (hierna "U" of "Uw") EN CHECKBUSTER (hierna "Checkbuster") MET BETREKKING TOT UW GEBRUIK VAN CHECKBUSTER-TOEPASSING EN / OF CHECKBUSTER DATABASE-SOFTWARE (hierna "Checkbuster-service (s)").

Delen van dit overeenkomst

Deze Overeenkomst bestaat uit de volgende voorwaarden (hierna de "Algemene Voorwaarden") en eventuele voorwaarden die specifiek zijn voor het gebruik van individuele Services (hierna de "Servicespecifieke voorwaarden"). De algemene voorwaarden en servicespecifieke voorwaarden worden gezamenlijk de "voorwaarden" genoemd. In het geval van een conflict tussen de Algemene Voorwaarden en Servicespecifieke voorwaarden, prevaleren de Servicespecifieke voorwaarden.

Acceptatie van de voorwaarden

U moet de wettelijke leeftijd hebben om een ​​bindende overeenkomst aan te gaan om de voorwaarden te accepteren. Als u niet akkoord gaat met de algemene voorwaarden, gebruik dan geen van onze diensten. Als u akkoord gaat met de algemene voorwaarden en niet akkoord gaat met servicespecifieke voorwaarden, mag u de bijbehorende service niet gebruiken. U kunt de Voorwaarden accepteren door een selectievakje aan te vinken of op een knop te klikken om aan te geven dat u de voorwaarden accepteert of door de Services daadwerkelijk te gebruiken. We ontwikkelen en leveren checklists die gebruikt kunnen worden bij verschillende inspecties en worden opgenomen in een database om de inspectielijsten te archiveren of de uitkomst te analyseren. De database is toegankelijk via internet, waarin inspectiechecklists kunnen worden ingevuld, opgeslagen en geanalyseerd. Deze database is online toegankelijk. De database wordt ondersteund door een applicatie om de inspectiechecklists offline in te vullen en de ingevulde inspectiechecklists te uploaden wanneer er een internetverbinding aanwezig is. Deze database ondersteunt personen en organisaties voornamelijk op het gebied van implementatie van managementsystemen ("Service" of "Services"). U mag de Services gebruiken voor persoonlijk en zakelijk gebruik of voor interne zakelijke doeleinden in de organisatie die u vertegenwoordigt. U kunt verbinding maken met de Services via elke internetbrowser die door de Services wordt ondersteund. U bent verantwoordelijk voor het verkrijgen van toegang tot internet en de apparatuur die nodig is om de Services te gebruiken.

Eigendomsrechten en licentie

Alle handelsmerken, auteursrechten, databaserechten en andere intellectuele eigendomsrechten van welke aard dan ook in de Applicatie samen met de onderliggende softwarecode zijn ofwel rechtstreeks eigendom van Checkbuster of van de licentiegevers van Checkbuster. Checkbuster verleent u hierbij een licentie om de Service te gebruiken voor uw zakelijk en persoonlijk gebruik in overeenstemming met deze voorwaarden. Het gebruik van de Service is gratis, een gebruikerslicentie voor de services moet worden aangeschaft.

Abonnement op bètaservice

We kunnen bepaalde Services aanbieden als gesloten of open bètaservices ("Beta Service" of "Beta Services") met het oog op testen en evaluatie. U gaat ermee akkoord dat wij de exclusieve bevoegdheid en discretie hebben om de tijdsperiode voor het testen en evalueren van Beta Services te bepalen. Wij zijn de enige beoordelaar van het succes van dergelijke tests en de eventuele beslissing om de bètadiensten als commerciële diensten aan te bieden. U bent niet verplicht om een abonnement af te sluiten om een betaalde service te gebruiken als gevolg van uw abonnement op een bètaservice. We behouden ons het recht voor om de Beta-services op elk moment en van tijd tot tijd tijdelijk of permanent stop te zetten, met of zonder kennisgeving aan u. U gaat ermee akkoord dat Checkbuster niet aansprakelijk is jegens u of een derde partij voor enige schade in verband met, voortvloeiend uit of veroorzaakt door de wijziging, opschorting of stopzetting van een van de bètadiensten om welke reden dan ook.

Wijziging van de Servicevoorwaarden

We kunnen de voorwaarden op elk moment wijzigen na kennisgeving aan u. U wordt van een dergelijke wijziging op de hoogte gebracht via e-mail, via de applicatie of door de wijzigingen te publiceren op de website https://www.checkbuster.com/terms-of-service. U kunt uw gebruik van de Services beëindigen als de Voorwaarden worden gewijzigd op een manier die uw rechten in verband met het gebruik van de Services aanzienlijk beïnvloedt. Uw voortgezet gebruik van de Service na kennisgeving van een wijziging in de Voorwaarden wordt beschouwd als uw instemming met de gewijzigde Voorwaarden.

Gebruiker Aanmelden Verplichtingen

U moet zich aanmelden voor een gebruikersaccount door alle vereiste informatie te verstrekken om toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de Services. Als u een organisatie vertegenwoordigt en de Services voor zakelijk gebruik wilt gebruiken, raden we u en alle andere gebruikers van uw organisatie aan om u aan te melden voor gebruikersaccounts door uw zakelijke contactgegevens op te geven. We raden u met name aan om uw zakelijke e-mailadres te gebruiken. U stemt ermee in om: a) echte, nauwkeurige, actuele en volledige informatie over uzelf te verstrekken, zoals gevraagd door het aanmeldingsproces; en b) de tijdens het aanmelden verstrekte informatie te onderhouden en onmiddellijk bij te werken om deze waar, nauwkeurig, actueel en volledig te houden. Als u informatie verstrekt die niet waar, onnauwkeurig, verouderd of onvolledig is, of als Checkbuster redelijke gronden heeft om te vermoeden dat dergelijke informatie onwaar, onnauwkeurig, verouderd of onvolledig is, kan Checkbuster uw gebruikersaccount beëindigen en huidig of toekomstig gebruik van een of alle Services.

Persoonlijke informatie en privacy

Persoonlijke informatie die u via de Service aan Checkbuster verstrekt, valt onder het Privacybeleid van Checkbuster. Uw keuze om de Service te gebruiken, geeft aan dat u akkoord gaat met de voorwaarden van het Checkbuster Privacybeleid. U bent verantwoordelijk voor het geheimhouden van uw gebruikersnaam, wachtwoorden en andere gevoelige informatie. U bent verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden in uw gebruikersaccount en u stemt ermee in ons onmiddellijk op de hoogte te stellen van ongeoorloofd gebruik van uw gebruikersaccount via e-mail naar customercare@Checkbuster.com. Wij zijn niet verantwoordelijk voor enig verlies of schade aan u of aan een derde partij opgelopen als gevolg van ongeoorloofde toegang en / of gebruik van uw gebruikersaccount of anderszins. U bent verantwoordelijk voor het bijwerken van uw gebruikersaccountgegevens (zoals het e-mailadres) om ons in staat te stellen u een einde van abonnementsmeldingen of andere relevante nieuwsbrieven over het gebruik van de Services te sturen.

Communicatie van Checkbuster

De Service kan bepaalde communicatie van Checkbuster bevatten, zoals serviceaankondigingen, administratieve berichten en nieuwsbrieven. U begrijpt dat deze communicatie wordt beschouwd als onderdeel van het gebruik van de Services. Als onderdeel van ons beleid om u totale privacy te bieden, bieden we u ook de mogelijkheid om u af te melden voor het ontvangen van nieuwsbrieven van ons. U kunt zich echter niet afmelden voor het ontvangen van serviceaankondigingen en administratieve berichten.

Vergoedingen en betalingen

Abonnementen op betaalde services zijn beschikbaar op maandelijkse of jaarlijkse abonnementen. Uw abonnement wordt aan het einde van elke abonnementsperiode automatisch verlengd. In geval van beëindiging van het abonnement krijgt u het abonnementsgeld voor het ongebruikte deel van de abonnementsperiode niet terugbetaald. Checkbuster behoudt zich het recht voor om de abonnementskosten te wijzigen en kosten in rekening te brengen voor het gebruik van Services die momenteel gratis beschikbaar zijn. Er worden geen kosten in rekening gebracht voor het gebruik van een service, tenzij u hebt gekozen voor een betaald abonnement. Informatie over de abonnementsopties en kosten voor alle betaalde Services is beschikbaar op de Checkbuster-website.

Gebruiksbeperkingen

Naast alle andere voorwaarden van deze Overeenkomst, mag u de Services niet overdragen of anderszins beschikbaar stellen aan derden.

Illegale activiteiten

U stemt ermee in dat u als enige verantwoordelijk bent voor de inhoud van uw uitzendingen via de Services. U stemt ermee in de Services niet te gebruiken voor illegale doeleinden of voor de overdracht van materiaal dat onwettig, lasterlijk, intimiderend, smadelijk, inbreuk maakt op de privacy van een ander, beledigend, bedreigend, schadelijk, vulgair, pornografisch, obsceen of anderszins aanstootgevend is, beledigt religieus sentimenten, racisme bevordert, virussen of malware bevat of dat inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van een ander.

Beleid voor inactieve gebruikersaccounts

We behouden ons het recht voor om onbetaalde gebruikersaccounts die inactief zijn voor een ononderbroken periode van 30 dagen te beëindigen. In het geval van een dergelijke beëindiging worden alle gegevens die aan een dergelijk gebruikersaccount zijn gekoppeld, verwijderd. We zullen u vooraf op de hoogte stellen van een dergelijke beëindiging en u de mogelijkheid bieden om een back-up van uw gegevens te maken of deze te importeren. Het gegevensverwijderingsbeleid kan worden geïmplementeerd met betrekking tot een of alle Services. Elke dienst wordt beschouwd als een onafhankelijke en afzonderlijke dienst voor het berekenen van de periode van inactiviteit. Met andere woorden, activiteit in een van de Services is niet voldoende om uw gebruikersaccount in een andere Service actief te houden. In het geval van accounts met meer dan één gebruiker, als ten minste één van de gebruikers actief is, wordt het account niet als inactief beschouwd.

Eigendom van gegevens

We respecteren uw recht op eigendom van inhoud die door u is gemaakt of opgeslagen. U bent eigenaar van de inhoud die door u is gemaakt of opgeslagen. Tenzij specifiek toegestaan door u, geeft uw gebruik van de Services Checkbuster niet de licentie om de inhoud die door u is gemaakt of die is opgeslagen in uw gebruikersaccount voor commerciële, marketing- of soortgelijke doeleinden van Checkbuster te gebruiken, te reproduceren, aan te passen, aan te passen of te verspreiden. Maar u verleent Checkbuster toestemming om de inhoud van uw gebruikersaccount uitsluitend te openen, kopiëren, distribueren, op te slaan, te verzenden, opnieuw te formatteren voor zover nodig om de Services aan u te leveren.

Gegevensarchivering

Checkbuster streeft ernaar om 24/7 services beschikbaar te stellen. U bent zich er echter van bewust dat de beschikbaarheid van Checkbuster-services beperkt zal zijn vanwege bijvoorbeeld onderhoud. Checkbuster maakt een back-up van gegevens en beschermt de gegevens met geïmplementeerde software voor detectie, preventie en verwijdering van malware. Checkbuster kan nooit verantwoordelijk worden gehouden voor database-ontoegankelijkheid of gegevensverlies als gevolg van bijvoorbeeld gegevensoverdrachtfouten of andere externe factoren zoals internetstoringen, stroomstoringen, malware-aanvallen, denial of service-aanvallen, enz.

Door gebruikers gegenereerde inhoud

U mag door u gecreëerde inhoud verzenden of publiceren via een van de Services of anderszins. U bent echter als enige verantwoordelijk voor dergelijke inhoud en de gevolgen van de verzending of publicatie ervan. Alle inhoud die openbaar wordt gemaakt, is openbaar toegankelijk via internet en kan worden gecrawld en geïndexeerd door zoekmachines. U bent ervoor verantwoordelijk dat u niet per ongeluk privé-inhoud openbaar maakt. Verder, door inhoud beschikbaar te stellen op de bovengenoemde manier, gaat u er uitdrukkelijk mee akkoord dat Checkbuster het recht heeft om de toegang tot dergelijke door u ter beschikking gestelde inhoud te blokkeren of te verwijderen, als Checkbuster klachten ontvangt over enige onrechtmatigheid of inbreuk op rechten van derden op dergelijke inhoud.

Voorbeeldbestanden en toepassingen

Checkbuster kan voorbeeldbestanden en -toepassingen leveren om de mogelijkheid aan te tonen om de Services effectief te gebruiken voor specifieke doeleinden. De informatie in dergelijke voorbeeldbestanden en applicaties bestaat uit willekeurige gegevens. Checkbuster geeft geen garantie, expliciet of impliciet, voor de nauwkeurigheid, bruikbaarheid, volledigheid of betrouwbaarheid van de informatie of de voorbeeldbestanden en applicaties.

Systeem vereisten

Onder de Services biedt Checkbuster het gebruik van Applicaties. Om de Applicaties te kunnen gebruiken, moet u beschikken over een compatibele mobiele telefoon of handheld-apparaat (tablet), internettoegang en de noodzakelijke minimumspecificaties (‘Softwarevereisten’). Handelsmerk Checkbuster, Checkbuster-logo, de namen van individuele Services en hun logo's zijn handelsmerken van Checkbuster. U gaat ermee akkoord de Checkbuster-handelsmerken op geen enkele manier weer te geven of te gebruiken zonder voorafgaande toestemming van Checkbuster.

Afwijzing van garanties

U BEGRIJPT UITDRUKKELIJK EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT HET GEBRUIK VAN DE DIENSTEN OP EIGEN RISICO IS. DE DIENSTEN WORDEN GELEVERD OP EEN AS-IS-EN-ZOALS BESCHIKBARE BASIS. CHECKBUSTER WIJST UITDRUKKELIJK ALLE GARANTIES VAN ENIGE SOORT AF, EXPLICIET OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. CHECKBUSTER GEEFT GEEN GARANTIE DAT DE SERVICES ZONDER ONDERBREKING, TIJDIGE, VEILIGE OF VIRUS / MALWARE GRATIS ZULLEN ZIJN. GEBRUIK VAN ENIG MATERIAAL DAT IS GEDOWNLOAD OF VERKREGEN VIA HET GEBRUIK VAN DE DIENSTEN ZAL VOOR EIGEN BEOORDELING EN RISICO ZIJN EN U ZAL ALLEEN VERANTWOORDELIJK ZIJN VOOR ENIGE SCHADE AAN UW COMPUTERSYSTEEM, MOBIELE TELEFOON, TABLET, DRAADLOOS APPARAAT OF DATUM VAN HET GEBRUIK. DE DIENSTEN OF HET DOWNLOAD VAN DERGELIJK MATERIAAL. GEEN ADVIES OF INFORMATIE, OF SCHRIFTELIJK OF MONDELING, DOOR U VERKREGEN DOOR CHECKBUSTER, ZIJN WERKNEMERS OF VERTEGENWOORDIGERS GEEFT GEEN GARANTIE DIE NIET UITDRUKKELIJK IN DE VOORWAARDEN IS VERMELD.

Beperking van aansprakelijkheid

U BEGRIJPT UITDRUKKELIJK EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT HET GEBRUIK VAN DE DIENSTEN OP EIGEN RISICO IS. DE DIENSTEN WORDEN GELEVERD OP EEN AS-IS-EN-ALS-BESCHIKBAAR BASIS. CHECKBUSTER WIJST UITDRUKKELIJK ALLE GARANTIES VAN ENIGE SOORT AF, INDIEN EXPLICIET OF IMPLICIET, zal CHECKBUSTER REDELIJKE INSPANNINGEN GEBRUIKEN OM DE DIENSTEN ALTIJD TE LEVEREN. CHECKBUSTER KAN NIET AANSPRAKELIJK WORDEN GEHOUDEN ALS DE DIENSTEN NIET ALTIJD KUNNEN WORDEN VERSTREKT. U GAAT ERMEE AKKOORD DAT CHECKBUSTER IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK ZAL ZIJN VOOR ENIGE GEVOLG, INCIDENTEEL, INDIRECT, SPECIAAL, PUNITIEF OF ANDER VERLIES OF SCHADE OF WELKE OOK OF VOOR VERLIES VAN BEDRIJFSRENDEMENTEN, ONDERBREKING, COMPUTERFOUT, GEVOLG VAN HANDGELD VAN BEDRIJFSINFORMATIE OF ANDER VERLIES DAT VOORTVLOEIT UIT OF VEROORZAAKT DOOR UW GEBRUIK VAN OF ONMOGELIJKHEID OM DE SERVICE TE GEBRUIKEN, ZELFS ALS CHECKBUSTER IS GEMIDDELD OVER DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. UW ENIGE EN UITSLUITENDE VERHAALSMOGELIJKHEID VOOR ENIG GESCHIL MET CHECKBUSTER IN VERBAND MET EEN VAN DE DIENSTEN IS DE BEËINDIGING VAN DEZE DIENST. IN GEEN GEVAL ZAL DE VOLLEDIGE AANSPRAKELIJKHEID VAN CHECKBUSTER AAN U MET BETREKKING TOT ENIGE DIENST, ONGEACHT DIRECT OF INDIRECT, DE DOOR U BETAALDE KOSTEN NAAR EEN DERGELIJKE DIENST OVERSCHRIJDEN.

Vrijwaring

U stemt ermee in om Checkbuster, zijn functionarissen, directeuren, werknemers, leveranciers en gelieerde ondernemingen te vrijwaren en schadeloos te stellen voor en tegen eventuele verliezen, schade, boetes en kosten (inclusief advocatenhonoraria en kosten) die voortvloeien uit of verband houden met claims die u heeft de Services heeft gebruikt in strijd met de rechten van een andere partij, in strijd met enige wet, in strijd met bepalingen van de Voorwaarden of enige andere claim met betrekking tot uw gebruik van de Services, behalve wanneer dergelijk gebruik is toegestaan door Checkbuster.

Arbitrage

Elke controverse of claim die voortvloeit uit of verband houdt met de Voorwaarden wordt beslecht door bindende arbitrage in overeenstemming met Nederlands recht. Opschorting en beëindiging We kunnen uw gebruikersaccount opschorten of de toegang tot een hele of een deel van een Dienst tijdelijk uitschakelen in het geval van vermoedelijke illegale activiteiten, langdurige inactiviteit of verzoeken van wetshandhavers of andere overheidsinstanties. Bezwaren tegen de opschorting of deactivering van gebruikersaccounts moeten binnen dertig dagen na de kennisgeving over de opschorting bij Checkbuster worden ingediend. We kunnen een opgeschort of uitgeschakeld gebruikersaccount na dertig dagen beëindigen. We zullen ook uw gebruikersaccount op uw verzoek beëindigen. Bovendien behouden we ons het recht voor om uw gebruikersaccount te beëindigen en de Services te weigeren als u er redelijkerwijs van overtuigd bent dat u de Voorwaarden heeft geschonden en om uw toegang tot een Beta-service te beëindigen in geval van onverwachte technische problemen of stopzetting van de Beta-service. Beëindiging van het gebruikersaccount omvat het weigeren van toegang tot alle Services, het verwijderen van informatie in uw gebruikersaccount zoals uw e-mailadres en wachtwoord en het verwijderen van alle gegevens in uw gebruikersaccount.