Service voorwaarden2017-01-12T16:02:31+02:00

Laatst aangepast: 9 oktober 2013

Welkom bij Checkbuster!

Hartelijk dank dat u onze producten en services (‘Services’) gebruikt. De Services worden geleverd door Checkbuster, gevestigd te Zwolle Nederland.
Door onze Services te gebruiken, gaat u akkoord met deze voorwaarden. Lees de voorwaarden zorgvuldig door.
Onze Services zijn zeer gevarieerd. Daarom kunnen soms aanvullende voorwaarden of productvereisten (waaronder leeftijdsvereisten) van toepassing zijn. Aanvullende voorwaarden zijn beschikbaar bij de betreffende Services en deze aanvullende voorwaarden maken deel uit van uw overeenkomst met ons als u de betreffende Services gebruikt.

Onze Services gebruiken

U moet alle beleidsregels naleven die in de Services worden weergegeven.
Misbruik onze Services niet. Verstoor onze Services bijvoorbeeld niet en probeer de Services niet te openen via een andere methode dan de interface en de instructies die we leveren. U mag onze Services alleen gebruiken op de wettelijk toegestane wijze, van toepassing zijnde wet- en regelgeving met betrekking tot exporteren en herexporteren daaronder begrepen. We kunnen de levering van onze Services aan u opschorten of stopzetten als u niet voldoet aan onze voorwaarden of ons beleid of als we vermeend wangedrag onderzoeken.
Door uw gebruik van onze Services verkrijgt u niet automatisch intellectuele-eigendomsrechten op onze Services of de inhoud die u opent. U mag inhoud uit onze Services niet gebruiken, tenzij u toestemming krijgt van de eigenaar van de inhoud of dit anderszins wettelijk is toegestaan. Deze voorwaarden verlenen u niet het recht de merken of logo’s te gebruiken die in onze Services worden gebruikt. U mag de juridische informatie die in of bij onze Services wordt weergegeven, niet verwijderen, onleesbaar maken of aanpassen.
In onze Services wordt bepaalde inhoud weergegeven die geen eigendom is van Checkbuster. De entiteit die de inhoud beschikbaar stelt, is als enige verantwoordelijk voor die inhoud. We kunnen inhoud beoordelen om na te gaan of deze illegaal is of ons beleid schendt en we kunnen inhoud waarvan we redelijkerwijs hebben vastgesteld dat deze ons beleid of de wet schendt, verwijderen of niet weergeven. Dit betekent echter niet noodzakelijkerwijs dat we inhoud beoordelen, ga er daarom niet vanuit dat we dit doen.
We kunnen u serviceaankondigingen, administratieve berichten en andere informatie sturen in verband met uw gebruik van de Services. U kunt zich afmelden voor sommige van deze berichten.

Uw Checkbuster Account

U heeft mogelijk een Checkbuster-account nodig om sommige van onze Services te gebruiken. U kunt uw eigen Checkbuster-account maken of er kan een Checkbuster-account aan u worden toegewezen door een beheerder, zoals uw werkgever of instelling. Als u een Checkbuster-account gebruikt dat door een beheerder aan u is toegewezen, kunnen andere of aanvullende voorwaarden van toepassing zijn en kan uw beheerder mogelijk toegang krijgen tot uw account of uw account uitschakelen.
Volg deze instructies als u ongeautoriseerd gebruik van uw wachtwoord of account vaststelt.

Bescherming van privacy en auteursrecht

In het Privacybeleid van Checkbuster wordt uitgelegd hoe we omgaan met uw persoonlijke gegevens en hoe we uw privacy beschermen wanneer u onze Services gebruikt. Door onze Services te gebruiken, gaat u ermee akkoord dat Checkbuster die gegevens mag gebruiken in overeenstemming met onze privacybeleidsregels.
We reageren op kennisgevingen van vermeende schending van auteursrechten en beëindigen accounts van personen die herhaaldelijk auteursrechten schenden, in overeenstemming met het proces dat is uiteengezet in de Amerikaanse Digital Millennium Copyright Act.
We verstrekken informatie om auteursrechthouders te helpen hun intellectuele eigendom online te beheren. Als u van mening bent dat iemand uw auteursrechten schendt en ons hiervan op de hoogte wilt stellen, kunt u informatie over het indienen van auteursrechtklachten en het beleid van Checkbuster inzake het reageren op dergelijke auteursrechtklachten vinden in ons Helpcentrum.

Uw Inhoud in onze Services

Sommige van onze Services staan u toe inhoud toe te voegen. U behoudt alle intellectuele-eigendomsrechten die u met betrekking tot die inhoud heeft. Kort gezegd: wat van u is, blijft van u.
Wanneer u inhoud uploadt naar, of anderszins toevoegt aan, onze Services verleent u Checkbuster (en degenen met wie we samenwerken) een wereldwijde licentie om dergelijke inhoud te gebruiken, te hosten, op te slaan, te reproduceren, aan te passen, afgeleide werken daarvan te maken (zoals afgeleide werken als gevolg van vertalingen, aanpassingen of andere wijzigingen die we aanbrengen om ervoor te zorgen dat uw inhoud beter werkt met onze Services), te communiceren, te publiceren, openbaar uit te voeren, openbaar weer te geven en te distribueren. De rechten die u verleent in deze licentie, zijn bedoeld voor het beperkte doel om onze Services uit te voeren, te promoten en te verbeteren en om nieuwe Services te ontwikkelen. Deze licentie behoudt haar geldigheid, ook als u uw gebruik van onze Services staakt. Bepaalde Services kunnen u mogelijkheden bieden om toegang te verkrijgen tot inhoud die aan de betreffende Service is toegevoegd en deze te verwijderen. Bovendien bevatten sommige van onze Services voorwaarden of instellingen die de reikwijdte van ons gebruik van inhoud die is toegevoegd aan die Services verder beperken. Controleer of u over alle benodigde rechten beschikt om ons deze licentie te verlenen voor alle inhoud die u toevoegt aan onze Services.
Meer informatie over hoe Checkbuster inhoud gebruikt en opslaat, kunt u vinden in het privacybeleid of in de aanvullende voorwaarden voor bepaalde Services. Als u feedback of suggesties voor onze Services indient, kunnen we uw feedback of suggesties gebruiken zonder enige verplichting aan u.

Over Software in onze Services

Wanneer een Service downloadbare software vereist of bevat, kan deze software automatisch worden bijgewerkt op uw apparaat wanneer een nieuwe versie of functie beschikbaar komt. Voor sommige Services kunt u de instellingen voor automatische updates aanpassen.
Checkbuster verleent u een persoonlijke, wereldwijde, royaltyvrije, niet-overdraagbare en niet-exclusieve licentie om de software te gebruiken die Checkbuster aan u levert als onderdeel van de Services. Deze licentie wordt u uitsluitend verstrekt om u in staat te stellen de door Checkbuster geleverde Services te gebruiken en te benutten, op een wijze die voldoet aan deze voorwaarden. U mag geen enkel deel van onze Services of bijgeleverde software kopiëren, aanpassen, verspreiden, verkopen of leasen, en u mag de broncode van die software niet onderwerpen aan reverse-engineering of proberen deze te extraheren, tenzij dergelijke beperkingen bij de wet zijn verboden of u onze schriftelijke toestemming heeft gekregen.
Open source-software is belangrijk voor ons. Bepaalde software die wordt gebruikt in onze Services, kan worden aangeboden onder een open source-licentie die we beschikbaar stellen aan u. De open source-licentie kan bepalingen bevatten die voorrang hebben boven sommige van deze voorwaarden.

Betalingsvoorwaarden

Voor bepaalde onderdelen van onze dienstverlening is er een betalingsverplichting van toepassing. Deze betalingsverplichting gaat in op het moment dat de overeenkomst tot stand komt. Checkbuster maakt gebruik van maandelijkse betalingstermijnen. Checkbuster stuurt een factuur aan de opdrachtgever. De betalingstermijn van deze factuur is 14 dagen na de datum van de factuur, tenzij anders aangegeven op de factuur of anders overeengekomen in de Overeenkomst. De opdrachtgever gaat akkoord met elektronische facturatie door Checkbuster. De verschuldigde kosten worden voorafgaand aan de abonnementsperiode in rekening gebracht en dienen vooraf te worden voldaan, zo niet behoudt Checkbuster het recht de diensten (tijdelijk) stil te leggen.
Indien Opdrachtgever niet tijdig heeft betaald, wordt dit aan Opdrachtgever medegedeeld en wordt daarbij een nadere termijn van betaling vastgesteld. Is ook binnen die termijn niet betaald, dan is Opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.
Opdrachtgever is alsdan de wettelijke rente verschuldigd als bedoeld in artikel 6: 119a en 6: 120 Burgerlijk Wetboek (wettelijke handelsrente). Is Opdrachtgever een natuurlijk persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep op bedrijf, dan is hij alsdan de wettelijke rente verschuldigd als bedoeld in artikel 6: 119 Burgerlijk Wetboek. Alle mogelijke bijkomstige worden op de Opdrachtgever verhaald.

Aanvullende dienstverlening

Checkbuster biedt aanvullende dienstverlening zoals maar niet beperkt door, Het aanmaken van audit lijsten, opzetten van document templates, etc. De kosten voor de uitvoer van deze dienstverlening worden berekend op basis van een uur tarief op basis van de werkelijke gemaakte uren. De opdrachtnemer gaat te allen tijde akkoord met het door Checkbuster opgeven aantal werkelijk gemaakte uren.
Checkbuster voort de extra dienstverlening met grote zorgvuldigheid uit echter bij het constateren van de fouten door de opdrachtgever kunnen de extra door Checkbuster te maken uren als nog in rekening gebracht worden.
Checkbuster geeft voor de uitvoering van de extra diensten een schatting van de te maken uren. Checkbuster zal zonder de verkregen toestemming van de opdrachtgever de overeengekomen uren niet overschrijven.

Onze Services aanpassen en beëindigen

We zijn voortdurend bezig onze Services aan te passen en te verbeteren. We kunnen functies of mogelijkheden toevoegen of verwijderen. Ook kunnen we een Service opschorten of zelfs volledig stopzetten.
U kunt uw gebruik van onze Services op elk gewenst moment stopzetten, maar we zouden het jammer vinden als u ons verlaat. Checkbuster kan ook op elk gewenst moment de levering van Services aan u stopzetten of nieuwe beperkingen toevoegen aan of instellen voor onze Services.
We zijn van mening dat uw gegevens uw eigendom zijn en dat het behouden van uw toegang tot dergelijke gegevens belangrijk is. Als we een Service stopzetten, geven we, waar redelijkerwijs mogelijk is, u een redelijke waarschuwing vooraf en de mogelijkheid informatie uit die Service te halen.

Onze garanties en voorbehouden

We leveren onze Services met een commercieel redelijke mate van vakkundigheid en zorgvuldigheid en we hopen dat u de Services graag zult gebruiken. Er zijn echter bepaalde beloften die we niet doen met betrekking tot onze Services.
ANDERS DAN UITDRUKKELIJK UITEENGEZET IN DEZE VOORWAARDEN OF AANVULLENDE VOORWAARDEN, DOEN CHECKBUSTER EN ZIJN LEVERANCIERS OF DISTRIBUTEURS GEEN SPECIFIEKE BELOFTEN VOOR DE SERVICES. WE DOEN BIJVOORBEELD GEEN TOEZEGGINGEN OVER DE INHOUD IN DE SERVICES, DE SPECIFIEKE FUNCTIONALITEIT VAN DE SERVICES EN DE BETROUWBAARHEID, BESCHIKBAARHEID OF MOGELIJKHEID VAN DE SERVICES OM TE VOLDOEN AAN UW BEHOEFTEN. WE LEVEREN DE SERVICES ALS ZODANIG (‘AS IS’).
SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN STELLEN VOORWAARDEN AAN BEPAALDE GARANTIES, ZOALS DE IMPLICIETE GARANTIE VAN VERHANDELBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUKMAKENDHEID. VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN, SLUITEN WE ALLE IMPLICIETE GARANTIES UIT.

Aansprakelijkheid voor onze Services

INDIEN WETTELIJK TOEGESTAAN, ZIJN CHECKBUSTER EN DE LEVERANCIERS EN DISTRIBUTEURS VAN CHECKBUSTER NIET VERANTWOORDELIJK VOOR VERLIES VAN WINST, INKOMSTEN OF GEGEVENS, FINANCIËLE VERLIEZEN OF INDIRECTE, SPECIALE, MORELE OF PUNITIEVE SCHADE OF GEVOLGSCHADE.
VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN, IS DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN CHECKBUSTER EN ZIJN LEVERANCIERS EN DISTRIBUTEURS VOOR EEN CLAIM ONDER DEZE VOORWAARDEN, INCLUSIEF VOOR ENIGE IMPLICIETE GARANTIE, BEPERKT TOT HET BEDRAG DAT U ONS HEEFT BETAALD VOOR HET GEBRUIK VAN DE SERVICES (OF, ALS WE DAARVOOR KIEZEN, TOT HET OPNIEUW LEVEREN VAN DE SERVICES AAN U).
IN ALLE GEVALLEN ZIJN CHECKBUSTER EN ZIJN LEVERANCIERS EN DISTRIBUTEURS NIET AANSPRAKELIJK VOOR VERLIES OF SCHADE DIE NIET REDELIJKERWIJS KAN WORDEN VERWACHT.

Aansprakelijkheid voor onze Services

INDIEN WETTELIJK TOEGESTAAN, ZIJN CHECKBUSTER EN DE LEVERANCIERS EN DISTRIBUTEURS VAN CHECKBUSTER NIET VERANTWOORDELIJK VOOR VERLIES VAN WINST, INKOMSTEN OF GEGEVENS, FINANCIËLE VERLIEZEN OF INDIRECTE, SPECIALE, MORELE OF PUNITIEVE SCHADE OF GEVOLGSCHADE.
VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN, IS DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN CHECKBUSTER EN ZIJN LEVERANCIERS EN DISTRIBUTEURS VOOR EEN CLAIM ONDER DEZE VOORWAARDEN, INCLUSIEF VOOR ENIGE IMPLICIETE GARANTIE, BEPERKT TOT HET BEDRAG DAT U ONS HEEFT BETAALD VOOR HET GEBRUIK VAN DE SERVICES (OF, ALS WE DAARVOOR KIEZEN, TOT HET OPNIEUW LEVEREN VAN DE SERVICES AAN U).
IN ALLE GEVALLEN ZIJN CHECKBUSTER EN ZIJN LEVERANCIERS EN DISTRIBUTEURS NIET AANSPRAKELIJK VOOR VERLIES OF SCHADE DIE NIET REDELIJKERWIJS KAN WORDEN VERWACHT.

Zakelijk gebruik van onze Services

Als u onze Services namens een bedrijf gebruikt, accepteert dat bedrijf deze voorwaarden. Het bedrijf zal Checkbuster en zijn partners, vertegenwoordigers, agenten en medewerkers vrijwaren van en schadeloosstellen tegen claims, rechtszaken of processen die voortvloeien uit of zijn gerelateerd aan het gebruik van de Services of schending van deze voorwaarden, inclusief aansprakelijkheid of kosten voortvloeiend uit alle claims, verliezen, schade, rechtszaken, vonnissen, proceskosten en advocatenkosten.

Over deze Voorwaarden

We kunnen deze voorwaarden, of eventuele aanvullende voorwaarden die van toepassing zijn op een Service, aanpassen bijvoorbeeld om wijzigingen in de wet of wijzigingen in onze Services te weerspiegelen. U moet deze voorwaarden regelmatig bekijken. We posten wijzigingen in deze voorwaarden op deze pagina. We posten kennisgevingen van aangepaste aanvullende voorwaarden in de betreffende Service. Wijzigingen worden niet met terugwerkende kracht toegepast en worden niet eerder van kracht dan veertien dagen nadat ze zijn gepost. Wijzigingen als gevolg van nieuwe functies voor een Service of wijzigingen die om juridische redenen worden aangebracht, worden echter onmiddellijk van kracht. Als u niet akkoord gaat met de aangepaste voorwaarden voor een Service, moet u uw gebruik van die Service beëindigen.
Als er een conflict tussen deze voorwaarden en de aanvullende voorwaarden ontstaat, zijn de aanvullende voorwaarden van toepassing op dat conflict.
Deze voorwaarden beheersen de relatie tussen Checkbuster en u. Aan de voorwaarden kunnen geen rechten voor derde begunstigden worden ontleend.
Als u niet voldoet aan deze voorwaarden en we niet onmiddellijk actie ondernemen, betekent dit niet dat we afstand doen van eventuele rechten waarover we beschikken (zoals het recht om in de toekomst actie te ondernemen).
Als blijkt dat een bepaalde voorwaarde niet uitvoerbaar is, is dit niet van invloed op de andere voorwaarden.
Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter te Zwolle.
Ga naar onze website www.checkbuster.com voor informatie over hoe u contact kunt opnemen met Check