How can we help?

WIP-richtlijn: Onderhoud aan medische- en laboratoriumapparatuur (Ziekenhuizen)

Gratis inspectie app

Je kan de onderstaande checklist gratis invullen op het Checkbuster platform. Dit kan je doen op een lap-top of PC. Natuurlijk kan je de inspectie ook invullen met de Checkbuster App op je telefoon.

2.1 Gebruik en dagelijkse verzorging van de apparatuur

 • De medewerkers van het ziekenhuis of het laboratorium die van de apparatuur gebruik maken, zorgen er voor dat de apparatuur zoveel mogelijk schoon wordt gehouden.
 • De beschrijving van de door de fabrikant bepaalde procedure van reiniging en desinfectie is voor alle gebruikers van de apparatuur toegankelijk.

3.1 Behandeling van de apparatuur voorafgaand aan onderhoud en reparatie

 • De apparatuur wordt door de gebruiker voorafgaand aan de komst van de servicemedewerker op alle bereikbare plaatsen eerst inwendig en daarna uitwendig gereinigd en gedesinfecteerd, conform voorschrift van de fabrikant of de leverancier.
 • Na het reinigen en desinfecteren van de apparatuur wordt de werktafel (en zonodig de vloer) rond de apparatuur gereinigd en gedesinfecteerd.
 • De servicemedewerker wordt bij diens komst door de medewerkers van het ziekenhuis of het laboratorium geattendeerd op de in het ziekenhuis geldende algemene regels ten aanzien van de hygiëne.

3.2 Persoonlijke hygiëne servicemedewerker

 • De in het ziekenhuis of het laboratorium van toepassing zijnde regels voor algemene hygiëne gelden zowel voor alle “eigen” medewerkers als voor anderen, waaronder servicemedewerkers, die namens een bedrijf ter plaatse werkzaamheden komen verrichten.

3.2.1.1 Immunisatie

 • Iedereen die tijdens de werkzaamheden enig risico loopt op blootstelling aan bloed, is gevaccineerd tegen hepatitis B.
 • Men is ten allen tijde bedacht op het voorkomen van een accidenteel bloedcontact.
 • Wanneer accidenteel bloedcontact toch plaatsvindt, worden er zo snel mogelijk adequate maatregelen genomen.

3.2.1.2 Preventie van accidenteel bloedcontact

 • Bij de werkzaamheden aan risicovolle apparatuur worden beschermende handschoenen gedragen, evenals een beschermende bril of spatscherm.

3.2.1.3 Handelwijze na accidenteel bloedcontact

 • De wond wordt gespoeld en gedesinfecteerd.
 • Direct na de eerste hulp meldt de servicemedewerker die zich op locatie bij de cliënt heeft verwond, conform de in het ziekenhuis geldende regels bij bijvoorbeeld de bedrijfsgeneeskundige dienst, de arbodienst of de afdeling eerste hulp van het ziekenhuis waar hij zich bevindt, waar beoordeeld wordt of medicatie moet worden toegediend voor het tegengaan van de mogelijke besmetting met het humaan immunodeficiëntievirus (HIV).
 • Wanneer er medicatie moet worden toegediend tegen mogelijke besmetting, wordt deze medicatie (post expositie profylaxe) zo snel mogelijk gegeven.
 • Wanneer de servicemedewerker zich tijdens de verwonding in het eigen bedrijf bevindt, dan meldt hij zich direct, dat wil zeggen binnen 2 uur na het accident, bij de Arbodienst waar de werkgever bij aangesloten is of de GGD, alwaar de risico-inschatting zal worden gemaakt en waar beoordeeld wordt of medicatie moet worden toegediend voor het tegengaan van de mogelijke besmetting met het humaan immunodeficiëntievirus (HIV).
 • Wanneer er medicatie moet worden toegediend voor het tegengaan van de mogelijke besmetting met het humaan immunodeficiëntievirus (HIV), wordt deze medicatie (post expositie profylaxe) zo snel mogelijk gegeven.
 • De directie van het bedrijf zorgt ervoor dat hierover met de Arbodienst of de GGD afspraken zijn gemaakt en dat de service-medewerker met deze afspraken bekend is.
 • De instrumentatietechnicus van het ziekenhuis die zich heeft verwond, meldt zich zo spoedig mogelijk na verlening van de eerste hulp bij de bedrijfsgeneeskundige dienst van het ziekenhuis.

3.3 Uitvoering werkzaamheden

 • De servicemedewerker of instrumentatietechnicus wordt door de hygiënist of de veiligheidsdeskundige geïnformeerd over het micro-organisme waarmee de apparatuur (mogelijk) is besmet, met name wanneer er sprake is van bijzonder riskante micro-organismen en prionen, waarvoor een speciale reiniging- en desinfectieprocedure vereist is.
 • De servicemedewerker of instrumentatietechnicus draagt zonodig beschermende handschoenen, een beschermende bril of een spatscherm en (disposable) beschermende kleding, die hij zelf meebrengt of ter beschikking worden gesteld.
 • De servicemedewerker of instrumentatietechnicus heeft beschikking over faciliteiten om de handen te reinigen en te drogen of handalcohol.
 • Voorafgaand aan onderhouds- en reparatiewerkzaamheden vergewist de technicus zich ervan of de vereiste reiniging en desinfectie door het ziekenhuis- of laboratoriumpersoneel juist is uitgevoerd.
 • De technicus reinigt en desinfecteert zelf die plaatsen in het apparaat, waar alleen hij, gezien zijn specifieke deskundigheid, goed bij kan.
 • Wanneer de apparatuur niet voldoende kon worden gereinigd en gedesinfecteerd, draagt degene die het onderhoud en/of de reparatie uitvoert, beschermende handschoenen, een beschermende bril of een spatscherm en (disposable) beschermende kleding tot de werkzaamheden geheel voltooid zijn.
 • Bij alle onderhouds- en reparatie-werkzaamheden aan (mogelijk) met bloed of bloedbevattende lichaamsvochten besmette apparatuur
  draagt men, althans voordat het gehele apparaat volledig is gereinigd en gedesinfecteerd, beschermende handschoenen.
 • Bij alle onderhouds- en reparatie-werkzaamheden aan (mogelijk) met bloed of bloedbevattende lichaamsvochten besmette apparatuur
  draagt men, wanneer nodig, extra stevige (huishoud)handschoenen.
 • Bij alle onderhouds- en reparatie-werkzaamheden aan (mogelijk) met bloed of bloedbevattende lichaamsvochten besmette apparatuur
  beschermt men, door middel van een bril of gelaatsscherm, de ogen bij spatten tijdens het schoonmaken, maar voorzover van toepassing ook tegen mogelijk besmette vrijkomende glas/metaalsplintertjes.
 • Bij alle onderhouds- en reparatie-werkzaamheden aan (mogelijk) met bloed of bloedbevattende lichaamsvochten besmette apparatuur
  beschermt men, door middel van een mondneusmasker, de luchtwegen, evenals de slijmvliezen van mond en neus, tegen spatten en aërosolen bij schoonmaken en voorzover van toepassing ook tegen mogelijk besmette vrijkomende glas/metaalsplintertjes.
 • Bij alle onderhouds- en reparatie-werkzaamheden aan (mogelijk) met bloed of bloedbevattende lichaamsvochten besmette apparatuur
  wordt men beschermt, door middel van beschermende kleding, tegen spatten van bloed en ander patiëntenmateriaal dat vrijkomt van de apparatuur tijdens het schoonmaken.
 • Tijdens de werkzaamheden wordt niet gegeten, gedronken of gerookt.
 • Na afloop van de werkzaamheden wordt het gebruikte handgereedschap gereinigd en, voorzover nodig en mogelijk, gedesinfecteerd met alcohol 70%.
 • Direct na de werkzaamheden worden de handen gewassen of ingewreven met handalcohol, ook als er handschoenen zijn gedragen.

3.4 Afvalverwijdering

 • Vrijkomend afval wordt, al naar gelang de aard ervan, volgens de in het ziekenhuis of het laboratorium hiervoor geldende regels afgevoerd.

4. Teruggave van apparatuur aan de leverancier

 • Uit een volledig ingevuld en door beide partijen ondertekend formulier “Return goods” blijkt dat apparatuur in de vooraf afgesproken veilige toestand aan de leverancier zal worden teruggegeven. Dit vanwege veilig onderhoud.
 • Aan de apparatuur is informatie bevestigd over hetgeen met de apparatuur is uitgevoerd.
 • Aan de apparatuur is informatie bevestigd over op welke wijze en met welke middelen op locatie reiniging en desinfectie heeft plaatsgevonden (en eventueel welke onderdelen niet konden worden gereinigd en gedesinfecteerd).
 • Aan de apparatuur is informatie bevestigd over eventuele bijzonderheden met betrekking tot de ingenomen apparatuur.