How can we help?

WIP-richtlijn Bouwkundige werkzaamheden (Ziekenhuizen)

Gratis inspectie app

Je kan de onderstaande checklist gratis invullen op het Checkbuster platform. Dit kan je doen op een lap-top of PC. Natuurlijk kan je de inspectie ook invullen met de Checkbuster App op je telefoon.

1.1 Participatie ziekenhuishygiëne

 • De afdeling Infectiepreventie is attent op de indeling van de ruimte (routing schoon/vuil, opslag medische en verpleegkundige middelen, plaats wastafel enz.), watervoorzieningen, keuze wand- en vloerbedekking en dergelijke.

1.1.1 Programma’s van eisen

 • Er wordt door de afdeling Infectiepreventie voor de te (ver-)bouwen kliniek/afdeling een programma van eisen opgesteld, waaraan uit het oogpunt van infectiepreventie moet worden voldaan.
 • Dit programma van eisen is afgestemd op de regelgeving vanuit het College bouw Zorginstellingen, de Vereniging van waterbedrijven in Nederland (VEWIN) en de richtlijnen van de Werkgroep Infectiepreventie.

2.1 Werkzaamheden in het gebouw

 • Eventueel aanwezige risicopatiënten worden naar een andere afdeling overgebracht.
 • Alle voorraden steriele en niet-steriele medische hulpmiddelen van de afdeling worden buiten het verbouwingsgebied droog en stofvrij opgeslagen. Dit geldt ook voor artikelen als verband, handschoenen, linnengoed, infuusflessen en dergelijke.
 • Het verbouwingsgebied (de ruimte waar de verbouwing plaatsvindt, inclusief de aan-en afvoerroutes) wordt zoveel mogelijk gescheiden van de overige ziekenhuisruimten.
 • Er zijn geen of zo weinig mogelijk looproutes van ziekenhuismedewerkers door het gebied.
 • Het bouwverkeer is zoveel mogelijk gescheiden van het overige ziekenhuisverkeer.
 • Er wordt, zo mogelijk, één lift of trappenhuis gereserveerd voor de verbouwwerkzaamheden, of er wordt gewerkt via een raam of een andere opening in de buitenmuur.
 • Personeelsleden van het ziekenhuis worden geïnstrueerd over door hen te volgen looproutes door of langs de verbouwingsplaats.
 • Er wordt een duidelijke tijdelijke bewegwijzering aangebracht.
 • Het externe (bouw)personeel wordt ook geïnstrueerd.
 • De looproutes zorgen ervoor dat de ziekenhuisverkeersstroom en de bouwstroom van elkaar gescheiden blijven.
 • De bouwplaats (de plaats waar verbouwing daadwerkelijk plaatsvindt) wordt stofdicht afgeschermd, van plafond tot vloer.
 • De afscherming van plafond tot vloer, bestaande uit houten platen (bij voorkeur minstens eenzijdig geplastificeerd) wordt ook boven een verlaagd plafond, luchtdicht (bijvoorbeeld door middel van kit of schuim), aangebracht.
 • De kieren worden afgeplakt of dichtgemaakt met kit.
 • Met is er attent op dat afsluiting van delen van het ventilatiesysteem verstorend kan werken.
 • Binnenshuis worden geen stortkokers gebruikt.
 • Wanneer het gebruik van stortkokers binnenshuis onvermijdelijk is, zijn de stortkokersegmenten en de puincontainer goed afgesloten.
 • De aanzuigopening van het centrale ziekenhuisventilatiesysteem wordt op de bouwplaats afgesloten en afgedicht.
 • Aansluitingen van medische gassen en vacuümleidingen worden afgeplakt.
 • Wanneer er naast het verbouwingsgebied immuungecompromitteerde patiënten aanwezig zijn, wordt door middel van een mobiele unit onderdruk ten opzichte van de patiëntenafdelingen gecreëerd.
 • Het vrijkomen van stof wordt zoveel mogelijk voorkomen.
 • Voor het aan- en afkoppelen van (heet)waterleidingen worden de richtlijnen van de VEWIN gevolgd.
 • Indien de (heet)waterleiding niet wordt afgekoppeld, wordt de temperatuur in de ringleiding, conform de richtlijnen, op minimaal 60 graden Celsius gehouden.
 • Puin wordt vochtig, maar wel drupvrij, en afgesloten, afgevoerd.

2.2 Werkzaamheden buiten

 • Voorafgaand aan bouwkundige buiten-werkzaamheden als slopen, grondwerkzaamheden en heien, worden de stoffilters van het aanzuigende deel van het ziekenhuisventilatiesysteem gecontroleerd en zonodig vervangen.
 • Stoffilters worden vervangen als de luchtaanvoer onvoldoende wordt om het luchtbehandelingssysteem naar behoren te doen functioneren.
 • Deuren en ramen die openen naar het verbouwingsgebied, worden zo veel mogelijk gesloten gehouden.
 • Het sloopgebied wordt tijdens het slopen natgehouden, zodat het stof meteen neerslaat en niet in de directe omgeving kan blijven zweven.

3. Maatregelen tijdens de bouw (verbouw)

 • Stofvorming tijdens de bouwkundige werkzaamheden wordt zoveel mogelijk voorkomen, bijvoorbeeld door “nat” te boren of door te boren met een directe stofafzuiging.

4. Afrondende werkzaamheden na de bouw (verbouwing)

 • De nieuwe of verbouwde ruimte wordt schoon en stofvrij te gemaakt, ook boven de systeemplafonds.
 • Het ventilatiesysteem wordt op juiste werking gecontroleerd. De controle geldt ook voor alle filters, welke zonodig worden vervangen.
 • Speciale luchtbehandelingssystemen voor operatiekamers, isolatiekamers en eventuele andere behandelruimten, worden voordat deze in gebruik worden genomen, opnieuw gevalideerd
 • De koud- en warmwaterleidingen worden doorgespoeld.
 • Vóór de opening vindt hygiënische controle plaats.