How can we help?

NIAZ: Diagnostische beeldvorming

Gratis inspectie app

Je kan de onderstaande checklist gratis invullen op het Checkbuster platform. Dit kan je doen op een lap-top of PC. Natuurlijk kan je de inspectie ook invullen met de Checkbuster App op je telefoon.

1. Aan de behoeften van cliënten en … voldoen

 • 1.0 Het team plant en ontwerpt zijn diagnostische beeldvormingsonderzoeken om aan de
  behoeften van de huidige en toekomstige cliënten en verwijzende medische professionals
  te voldoen.
 • 1.1 De instelling heeft een actuele vergunning voor het verlenen van diagnostische
  beeldvormingsonderzoeken.
 • 1.2 De vergunning van de instelling vermeldt duidelijk welke radiologische diagnostiek de instelling
  mag verlenen en kan worden ingezien door alle cliënten, hun familieleden en bezoekers, en door
  zorgverleners en andere medewerkers.

2. Aan de behoeften van cliënten en … voldoen

 • 2.0 Het team biedt tijdige toegang tot diagnostische beeldvormingsonderzoeken.
 • 2.1 Het team volgt wachttijden en de gemiddelde responstijden voor electieve, dringende en
  spoedaanvragen voor radiologische diagnostiek.
 • 2.2 Het team signaleert en verwijdert waar mogelijk belemmeringen in de toegang tot radiologische
  diagnostiek voor cliënten of verwijzende medische professionals.

3. Over de juiste mensen beschikken.

 • 3.0 De aanbieders van radiologische diagnostiek zijn opgeleid, gekwalificeerd en bekwaam.
 • 3.1 De teamleden hebben functieprofielen waarin de kwalificaties, taken, verantwoordelijkheden en
  bevoegdheden zijn vastgelegd.
 • 3.2 Het team werft en selecteert teamleden op basis van hun kwalificaties, ervaring en geschiktheid
  voor het team.

4. Een geschikte omgeving bieden.

 • 4.0 Het team werkt in een veilige, schone en afgeschermde fysieke omgeving.
 • 4.1 De afdeling radiologie is door een juiste signalering gemakkelijk te vinden.
 • 4.2 Het team heeft onderzoekskamers die gescheiden zijn van de wachtruimte(s).

5. Een geschikte omgeving bieden.

 • 5.0 Het team volgt beleid en procedures voor het veilig opslaan, verwerken en verwijderen van
  materialen en benodigdheden.
 • 5.1 Het team is bekend met en wordt op de hoogte gehouden van de vigerende regelgeving met
  betrekking tot gevaarlijke stoffen.
 • 5.2 Het team zorgt ervoor dat chemische vloeistoffen worden geëtiketteerd en opgeslagen volgens
  de vigerende richtlijnen.

6. Apparatuur voor radiologisch diagnostiek.

 • 6.0 Het team volgt beleid en procedures voor het selecteren en bedienen van apparatuur voor
  radiologische diagnostiek.
 • 6.1 Radiologen en/of laboranten zijn betrokken bij het selecteren en de aanschaf van apparatuur en
  hulpmiddelen voor radiologische diagnostiek conform de in de instelling geldende procedures.
 • 6.2 Het team volgt de regionale, nationale en/of internationale regels voor het registreren, installeren
  en ijken van apparatuur voor radiologische diagnostiek.

7. Apparatuur voor radiologisch diagnostiek.

 • 7.0 Het team volgt beleid en procedures voor het onderhouden van alle door de instelling
  gebruikte diagnostische apparatuur.
 • 7.1 Het team heeft een jaarlijks programma voor preventief onderhoud van apparatuur conform de
  aanbevelingen van de fabrikant.
 • 7.2 Het team heeft een logboek voor apparatuur met onderhouds- en ‘downtime’-gegevens voor het
  signaleren en aanpakken van problemen.

8. Apparatuur voor radiologisch diagnostiek.

 • 8.0 Het team volgt een schema voor het reinigen en hergebruiken van alle diagnostische
  hulpmiddelen en apparatuur.
 • 8.1 De functionaris die in de instelling verantwoordelijk is voor de algehele coördinatie van
  werkzaamheden rond hergebruik en sterilisatie van middelen beoordeelt en accordeert het
  teambeleid en de procedures voor reiniging en hergebruik.
 • 8.2 Als het team niet zelf de mogelijkheden heeft om diagnostische hulpmiddelen of apparatuur veilig schoon te maken en opnieuw te gebruiken, stuurt het team deze naar de centrale
  sterilisatieafdeling of naar een externe aanbieder.

9. Veilige en goede radiologische diagnostiek bieden.

 • 9.0 Het team managet de aanvragen voor radiologische diagnostiek.
 • 9.1 Het team heeft een proces om verwijzende medische professionals te ondersteunen bij het
  selecteren van de juiste diagnostische radiologische onderzoeken.
 • 9.2 Radiologische diagnostiek wordt schriftelijk of elektronisch aangevraagd onder vermelding van de naam van de cliënt en de betrokken medische professionals, de datum van het verzoek, de mate van urgentie, relevante klinische informatie, het type procedure en specifieke instructies.

10. Veilige en goede radiologische diagnostiek bieden.

 • 10.0 Het team bereidt cliënten en hun familieleden voor op diagnostische radiologische
  onderzoeken.
 • 10.1 Bij het doen van radiologische diagnostiek respecteert het team de diversiteit van cliënten met
  betrekking tot geslacht, cultuur, taal, religie en handicap.
 • 10.2 Het team verschaft cliënten en hun families informatie over diagnostisch radiologisch onderzoek.

11. Veilige en goede radiologische diagnostiek bieden.

 • 11.0 Het team voert diagnostisch radiologisch onderzoek uit.
 • 11.1 Het team kiest, in overleg met de verwijzende medische professional, het minst invasieve
  radiologische onderzoek voor het bereiken van de gewenste resultaten.
 • 11.2 Het team zorgt voor bescherming van cliënten en medewerkers tijdens diagnostische
  radiologische onderzoeken conform de vigerende regelgeving.

12. Veilige en goede radiologische diagnostiek bieden.

 • 12.0 Het team interpreteert de beelden van de radiologische onderzoeken.
 • 12.1 Het team interpreteert tijdig de beelden van de electieve, urgente en spoedeisende diagnostische radiologische onderzoeken en rapporteert daar tijdig over.
 • 12.2 Het team volgt of het zich houdt aan de afgesproken tijden voor het interpreteren en verslaan van de beelden van diagnostische radiologische onderzoeken en voert zo nodig verbeteringen door.

13. Veilige en goede radiologische diagnostiek bieden.

 • 13.0 Het team rapporteert de resultaten van het onderzoek onmiddellijk na interpretatie van de
  beelden aan de juiste medische professionals.
 • 13.1 Het verslag vermeldt gegevens van de cliënt, de verantwoordelijk radioloog, de naam van de
  verwijzende arts, en bevat relevante informatie over het uitgevoerde onderzoek.
 • 13.2 Het verslag beschrijft de procedure met behulp van anatomische en diagnostische terminologie.

14. Zorgen dat de dossiers nauwkeurig, actueel en veilig zijn.

 • 14.0 Het team bewaart zorgvuldig specifieke medische dossiers en diagnostische beelden.
 • 14.1. Het medisch dossier bevat een schriftelijk of elektronisch aanvraagformulier voor de uitgevoerde radiologische diagnostiek.
 • 14.2 Het aanvraagformulier vermeldt de cliënt, de aanbieder van het diagnostisch radiologisch
  onderzoek, de naam van de verwijzende medische professional, en informatie over de procedure.

15. Toezien op de veiligheid en kwaliteit.

 • 15.0 Het team bevordert de veiligheid op de locatie waar radiologische diagnostiek wordt
  uitgevoerd.
 • 15.1 Het team heeft een veiligheidsprogramma dat wordt geleid door een veiligheidsfunctionaris, een veiligheidscommissie, of beide.
 • 15.2 Het team heeft een veiligheidshandboek dat is toegesneden op radiologische diagnostiek.

16. Toezien op de veiligheid en kwaliteit.

 • 16.0 Het team heeft een programma voor kwaliteitscontrole van zijn radiologische diagnostiek.
 • 16.1 Het team hanteert een schema van kwaliteitscontroles.
 • 16.2 Het team registreert de resultaten van kwaliteitscontroles, vastgestelde problemen en de
  genomen corrigerende maatregelen.

17. Toezien op de veiligheid en kwaliteit.

 • 17.0 Het team controleert en verbetert regelmatig de kwaliteit van zijn radiologische
  diagnostiek.
 • 17.1 Het team evalueert jaarlijks de kwaliteit van zijn radiologische diagnostiek.
 • 17.2 Het team betrekt cliënten, familieleden en andere instellingen bij het evalueren van zijn
  radiologische diagnostiek.