How can we help?

NIAZ: De afdeling spoedeisende hulp.

Gratis inspectie app

Je kan de onderstaande checklist gratis invullen op het Checkbuster platform. Dit kan je doen op een lap-top of PC. Natuurlijk kan je de inspectie ook invullen met de Checkbuster App op je telefoon.

1. Investeren in spoedeisende hulp diensten.

 • 1.0 Het team ontwikkelt zijn spoedeisende hulp diensten om aan de behoeften van zijn
  cliënten en verwijzende instellingen te voldoen.
 • 1.1 De instelling heeft een actuele vergunning voor het verlenen van spoedeisende hulp diensten.
 • 1.2 De vergunning van de instelling vermeldt duidelijk welke spoedeisende hulp diensten zij verleent
  en de vergunning kan worden ingezien door alle cliënten, hun familieleden, bezoekers,
  zorgverleners en andere medewerkers.
 • 1.3 Het instellingsbeleid en -procedures voor het verlenen van spoedeisende hulp diensten voldoen
  aan de vigerende wet- en regelgeving.
 • 1.4 De teamleiders verzamelen informatie over de behoeften aan spoedeisende hulp diensten van
  hun cliënten.
 • 1.5 De teamleiders verzamelen informatie over de verwijzende instellingen en verwijzende
  zorgverleners.
 • 1.6 Het team gebruikt de over cliënten en verwijzende instellingen en zorgverleners verzamelde
  informatie om te bepalen welke spoedeisende hulp diensten het zal verlenen.
 • 1.7 Het team brengt belemmeringen in kaart die de toegang tot spoedeisende hulp diensten
  bemoeilijken voor cliënten, hun familieleden, zorgverleners en verwijzende instellingen.
 • 1.8 Het team werkt samen met zijn partners om toegang te verlenen tot het volledige spectrum aan
  spoedeisende hulp diensten.
 • 1.9 Het team werkt samen met zijn partners om de gemeenschap, cliënten, hun familieleden,
  zorgverleners en verwijzende instellingen te informeren over de toegang tot spoedeisende hulp
  diensten, met inbegrip van de afdeling spoedeisende hulp.

2. Investeren in spoedeisende hulpdiensten

 • 2.0 Het team beschikt over de ‘middelen’ die nodig zijn om spoedeisende hulp diensten vangoede kwaliteit te verlenen en de doorstroming van cliënten te ondersteunen.
 • 2.1 De teamleiders brengen de ‘middelen’ in kaart die nodig zijn om spoedeisende hulp diensten van
  goede kwaliteit te verlenen.
 • 2.2 Het team bestaat uit voldoende medewerkers en is van de juiste samenstelling om 24 uur per
  dag diensten van goede kwaliteit te verlenen.
 • 2.3 Het team heeft de werkruimte die nodig is om effectief te werken in de afdeling spoedeisende
  hulp.
 • 2.4 Het team heeft een actuele lijst van apparatuur die wordt gebruikt voor het verlenen van
  spoedeisende hulp diensten, waarin is vermeld waar de apparatuur wordt bewaard, hoe die moet
  worden gebruikt en of die regelmatig preventief onderhoud behoeft.
 • 2.5 Het team beschikt over adequate persoonlijke beschermingsmiddelen die deugdelijk zijn
  onderhouden.

3. Investeren in spoedeisende hulp diensten

 • 3.0 Het team ontwikkelt plannen om een grote toestroom van cliënten, noodsituaties en
  rampen in de afdeling spoedeisende hulp te managen.
 • 3.1 Het team werkt met zijn leidinggevenden en andere teams in de instelling samen aan het plannen van capaciteit bij grote toestroom of piekmomenten in de afdeling spoedeisende hulp.
 • 3.2 De maatregelen van het team om een grote toestroom aan cliënten te verwerken, bevatten onder meer plannen voor de situatie dat er geen klinische bedden meer beschikbaar zijn.
 • 3.3 Het team beschikt over een afdelingsplan voor noodsituaties en rampen waarin de rol van de
  afdeling spoedeisende hulp en de beschikbare hulpmiddelen zijn beschreven.
 • 3.4 Het team wordt opgeleid, getraind en uitgerust voor noodsituaties en rampen.

4. Over de juiste mensen beschikken.

 • 4.0 Het team hanteert een multidisciplinaire aanpak voor het verlenen van spoedeisende hulp
  diensten.
 • 4.1 Het team wordt geleid door artsen die geregistreerd zijn.
 • 4.2 De teamleiders zetten een multidisciplinair team op voor het verlenen van spoedeisende hulp
  diensten.
 • 4.3 Het multidisciplinaire team bevat medisch specialisten en verwijzende instellingen, die
  samenwerken met zorgverleners en andere medewerkers in de afdeling spoedeisende hulp om
  de hulpverlening aan en overplaatsing van cliënten te coördineren.
 • 4.4 De teamleden hebben functieprofielen waarin de kwalificaties, taken, verantwoordelijkheden en
  bevoegdheden zijn vastgelegd.

5. Over de juiste mensen beschikken.

 • 5.0 De zorgverleners en andere medewerkers van het team zijn opgeleid, getraind,
  gekwalificeerd en bekwaam.
 • 5.1 De teamleiders hebben een plan om het werken in de afdeling spoedeisende hulp te promoten bij nieuwe en bestaande teamleden.
 • 5.2 De teamleiders hanteren criteria omtrent kwalificaties, ervaring, en de mate waarin zij in het team passen bij de werving en selectie van teamleden.
 • 5.3 De teamleiders controleren jaarlijks of elk teamlid over de benodigde kwalificaties beschikt en
  beoordelen daarbij of certificaten en registraties actueel zijn.
 • 5.4 Nieuwe teamleden krijgen een introductie die ingaat op de organisatie, het team en hun taken en verantwoordelijkheden.

6. Over de juiste mensen beschikken.

 • 6.0 Het team bevordert het welzijn en de werk-privébalans van elk van zijn leden.
 • 6.1 De teamleiders hanteren de instellingsafspraken voor het op een eerlijke en rechtvaardige manier toewijzen van cliënten aan teamleden en voor andere verantwoordelijkheden.
 • 6.2 Het team hanteert een beleid inzake verwachte werktijden, met inbegrip van het maximaal aantal uren per dienst en per week, en eventuele werkomstandigheden die van invloed kunnen zijn op de gezondheid en het welzijn van het team.
 • 6.3 Het team hanteert een proces van inschatting van de werklast en zo nodig herverdeling over de
  teamleden bij drukke periodes en pieken binnen de afdeling spoedeisende hulp.
 • 6.4 De teamleden hebben inspraak in de uitoefening van het werk met inbegrip van het definiëren
  van rollen en verantwoordelijkheden en het toewijzen van patiënten, voor zover van toepassing.

7. Spoedeisende hulp-diensten van goed kwaliteit verlenen.

 • 7.0 Het team coördineert de tijdige toegang tot diensten voor cliënten, familieleden,
  zorgverleners en verwijzende instellingen.
 • 7.1 De afdeling spoedeisende hulp is door een juiste signalering gemakkelijk te vinden.
 • 7.2 Het team zorgt dat de afdeling spoedeisende hulp 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar
  is voor cliënten en familieleden.
 • 7.3 Een verpleegkundige of arts neemt cliënten over van medische noodhulpdiensten en verricht
  tijdig een eerste beoordeling.
 • 7.4 Het team beschikt over een procedure om alle cliënten die zich bij de afdeling spoedeisende hulp melden te beoordelen.

8. Spoedeisende hulp-diensten van goede kwaliteit verlenen.

 • 8.0 Het team draagt zorg voor tijdige triage van de cliënten in de afdeling spoedeisende hulp.
 • 8.1 Het team gebruikt een standaardprocedure voor het verrichten van een triage.
 • 8.2 Het team verricht tijdig een triage voor elke cliënt.
 • 8.3 Met toestemming van de cliënt verzamelt het team informatie over de gezondheidsgeschiedenis van de cliënt om de zorgbehoefte vast te stellen
 • 8.4 Het team volgt vaste criteria en verzamelt input van de andere zorgverleners van de cliënt om
  onmiddellijke en dringende zorgbehoeften in kaart te brengen en zorgprioriteiten vast te stellen.

9. Spoedeisende hulp-diensten van goede kwaliteit verlenen.

 • 9.0 Het team draagt zorg voor een efficiënte beoordeling van cliënten die diensten in de
  afdeling spoedeisende hulp nodig hebben.
 • 9.1 Na de triage verricht het team een tijdige beoordeling van elke cliënt.
 • 9.2 Het team beoordeelt de fysieke gezondheid van de cliënt.
 • 9.3 Het team beoordeelt de psychosociale gezondheid van de cliënt.
 • 9.4.1 De instelling beschikt over een protocol voor medicatieverificatie van cliënten na triage.

10. Spoedeisende hulp-diensten van goede kwaliteit verlenen.

 • 10.0 Het team draagt zorg voor een effectief management van cliënten die naar de afdeling
  spoedeisende hulp komen voor zorg.
 • 10.1 Het team hanteert een beleid met betrekking tot informed consent dat voldoet aan vigerende weten regelgeving.
 • 10.2 Het team hanteert een procedure voor cliënten die tegen medisch advies in het ziekenhuis verlaten.
 • 10.3 Tijdens de inschrijving van de cliënt legt een teamlid aan de cliënt en eventuele familieleden uit
  wat de gang van zaken is, en waar en door wie de diensten verleend zullen worden.
 • 10.4 Het team verkrijgt informed consent van de cliënt vóór het verlenen van behandeling of
  onderzoek.

11. Spoedeisende hulp-diensten van goede kwaliteit verlenen.

 • 11.0 Het team bereidt cliënten en hun familieleden voor op de overdracht aan een ander
  zorgteam, een andere zorgverlener, of ontslag.
 • 11.1 Het team hanteert schriftelijke criteria voor de overdracht van cliënten.
 • 11.2 Het team bereidt cliënten en familieleden voor op wat zij bij de overdracht of het ontslag kunnen verwachten en geeft instructies voor nazorg.
 • 11.3 Het team past criteria voor zorgoverdracht toe om te beoordelen en vast te leggen of een cliënt kan worden overgedragen.
 • 11.4 Het team beoordeelt de behoefte van de cliënt aan ondersteuning en/of voortgezette medische
  zorg tijdens overdracht of bij ontslag.

12. Voorzien in toegankelijke en efficiënte klinische informatiesystemen.

 • 12.0 Het team houdt cliëntendossiers nauwkeurig bij en bewaart ze op een veilige plaats.
 • 12.1 Het team houdt een volledig en actueel dossier bij voor elke cliënt.
 • 12.2 Het team gebruikt een uniek cliëntidentificatiemiddel voor koppeling van het dossier aan de cliënt.
 • 12.3 Het team beschikt over een standaardprocedure om in het dossier van de cliënt op te nemen alle diagnostiek, behandeling en medicatie, alsmede een lijst van teamleden die betrokken zijn bij de zorg voor de cliënt.
 • 12.4 Het team bergt dossiers van cliënten zodanig op dat de privacy en vertrouwelijkheid van
  cliëntinformatie beschermd wordt.

13. Resultaten positief beïnvloeden.

 • 13.0 Het team baseert zijn diensten op informatie uit wetenschappelijk onderzoek, evidencebased
  richtlijnen en best practices.
 • 13.1 Het team gebruikt evidence-based richtlijnen voor spoedeisende hulp diensten.
 • 13.2 Het team volgt een standaardprocedure om evidence-based richtlijnen voor spoedeisende hulp diensten te selecteren.
 • 13.3 Het team beschikt over een procedure om te kiezen tussen tegenstrijdige evidence-based
  richtlijnen, diverse aanbevelingen of de toepassing van meer dan één richtlijn voor cliënten met
  comorbiditeit.
 • 13.4 De procedure van beoordelen van cliënten is gebaseerd op evidence-based richtlijnen.

14. Resultaten positief beïnvloeden.

 • 14.0 Het team bevordert veiligheid in de zorgomgeving.
 • 14.1 Het team identificeert reduceert en managet de risico’s voor de veiligheid van cliënt en
  medewerkers in de afdeling spoedeisende hulp.
 • 14.2 Het team identificeert, isoleert en behandelt cliënten met bekende of vermoede infectieziekten.
 • 14.3 Elk teamlid wordt regelmatig gescreend en zo nodig ingeënt tegen veel voorkomende
  besmettelijke ziekten.
 • 14.4 Zorgverleners en andere medewerkers wisselen regelmatig informatie over veiligheidsrisico’s uit om het risico op fouten te verminderen en de kwaliteit van de zorgverlening te verbeteren.

15. Resultaten positief beïnvloeden.

 • 15.0 Het team brengt continu verbeteringen aan in zijn spoedeisende hulp dienstverlening.
 • 15.1 Het team heeft een kwaliteits- en veiligheidsplan dat verbeterpunten en actieplannen in kaart brengt.
 • 15.2 De teamleden nemen actief deel aan initiatieven voor kwaliteitsverbetering.
 • 15.3 Het team houdt diagnosespecifieke uitkomstmetingen bij.
 • 15.4 De instelling monitort procesmetingen voor de beoordeling van spoedeisende hulp
  dienstverlening.