How can we help?

KRIZ: turflijst ten behoeve van systeemaudit

Gratis inspectie app

Je kan de onderstaande checklist gratis invullen op het Checkbuster platform. Dit kan je doen op een lap-top of PC. Natuurlijk kan je de inspectie ook invullen met de Checkbuster App op je telefoon.

1.1 Visie en missie

 • De afdeling heeft een visie/missie geformuleerd.
 • De visie/missie is schriftelijk vastgelegd.
 • De visie/missie sluit aan bij die van de organisatie.
 • De visie / missie worden aantoonbaar uitgedragen.

2.1 Beleidskader en doelstellingen: kwaliteitssysteem

 • De afdeling heeft een kwaliteitssysteem.
 • Er is een kwaliteitshandboek aanwezig.
 • In het kwaliteitshandboek is een leeswijzer opgenomen.
 • In het kwaliteitshandboek is de reikwijdte van het kwaliteitssysteem opgenomen.
 • In het kwaliteitshandboek is een intentieverklaring afdeling/organisatie opgenomen.
 • In het kwaliteitshandboek wordt aandacht besteed aan (kwaliteits)beleid en -doelstellingen.
 • In het kwaliteitshandboek wordt aandacht besteed aan de organisatiestructuur (organogram).
 • In het kwaliteitshandboek wordt aandacht besteed aan het werkterrein.
 • In het kwaliteitshandboek wordt aandacht besteed aan personele bedrijfsvoering.
 • In het kwaliteitshandboek wordt aandacht besteed aan economische bedrijfsvoering.
 • In het kwaliteitshandboek wordt aandacht besteed aan huisvesting en voorzieningen.
 • In het kwaliteitshandboek wordt aandacht besteed aan omgang met goederen (ook software).
 • In het kwaliteitshandboek wordt aandacht besteed aan kwaliteitscontrole en -beheer.
 • De deskundige infectiepreventie, ‘kwaliteitsfunctionaris’, (afdelings)hoofd/ direct leidinggevende en arts-microbioloog spelen een rol binnen het kwaliteitssysteem.

2.2 Beleidskader en doelstellingen:beleidsplanning en verslaglegging.

 • Er is een strategisch beleidsplan aanwezig met daarin een meerjarenbeleid.
 • In het strategisch beleid(splan) staat een formulering van de doelstellingen.
 • Het strategisch beleid(splan) sluit aan bij het organisatiebeleid.
 • Het strategisch beleid is mondeling ter info en/of goedkeuring gecommuniceerd naar deskundige (IP).
 • Het strategisch beleid is schriftelijk ter info en/of goedkeuring gecommuniceerd naar deskundige (IP).
 • Het strategisch beleid is mondeling ter info en/of goedkeuring gecommuniceerd naar arts-microbioloog.
 • Het strategisch beleid is schriftelijk ter info en/of goedkeuring gecommuniceerd naar arts-microbioloog.
 • Het strategisch beleid is mondeling ter info en/of goedkeuring gecommuniceerd naar de medische staf.
 • Het strategisch beleid is schriftelijk ter info en/of goedkeuring gecommuniceerd naar de medische staf.
 • Het strategisch beleid is mondeling ter info en/of goedkeuring gecommuniceerd naar de infectiecommissie.
 • Het strategisch beleid is schriftelijk ter info en/of goedkeuring gecommuniceerd naar de infectiecommissie.
 • Het strategisch beleid is mondeling ter info en/of goedkeuring gecommuniceerd naar de directie/ raad van bestuur.
 • Het strategisch beleid is schriftelijk ter info en/of goedkeuring gecommuniceerd naar de directie/ raad van bestuur.
 • Er is een jaarplan (beleid op kortere termijn) aanwezig en gecommuniceerd naar alle belanghebbenden.
 • In het jaarplan staat een formulering van de doelstellingen.
 • Het jaarplan (doelstellingen) is te relateren aan het strategisch beleid.
 • Het jaarplan is mondeling ter info en/of goedkeuring gecommuniceerd naar deskundige (IP).
 • Het jaarplan is schriftelijk ter info en/of goedkeuring gecommuniceerd naar deskundige (IP).
 • Het jaarplan is mondeling ter info en/of goedkeuring gecommuniceerd naar arts-microbioloog.
 • Het jaarplan is schriftelijk ter info en/of goedkeuring gecommuniceerd naar arts-microbioloog.
 • Het jaarplan is mondeling ter info en/of goedkeuring gecommuniceerd naar de medische staf.
 • Het jaarplan is schriftelijk ter info en/of goedkeuring gecommuniceerd naar de medische staf.
 • Het jaarplan is mondeling ter info en/of goedkeuring gecommuniceerd naar de infectiecommissie.
 • Het jaarplan is schriftelijk ter info en/of goedkeuring gecommuniceerd naar de infectiecommissie.
 • Het jaarplan is mondeling ter info en/of goedkeuring gecommuniceerd naar de directie/ raad van bestuur.
 • Het jaarplan is schriftelijk ter info en/of goedkeuring gecommuniceerd naar de directie/ raad van bestuur.
 • Grondslag en focus van het gevoerde beleid is transparant (gericht op patiënt, medewerker en maatschappij).
 • De rol van de afdeling is op lokaal, regionaal en (inter)nationaal niveau.
 • Er is een veiligheidsbeleid met aandacht voor arbo-/ milieubeleid, intake-/ vaccinatiebeleid en nood-/rampenplan.
 • Er is een integriteitsbeleid aanwezig met aandacht voor privacyreglement, gedragscode, onafhankelijkheid afdeling, belangenverstrengeling, nevenactiviteiten, bejegening en klokkenluiders.
 • De infectiecommissie heeft in afstemming met de afdeling een jaar-/beleidsplan.
 • Er is een registratie van de realisatie doelstellingen door middel van rapportages/ notulen.
 • Er is een jaarverslag aanwezig en gecommuniceerd naar alle belanghebbenden.
 • In het jaarverslag worden alle beleidsgebieden belicht: werkterrein, P&O, financiën en KAM.
 • In het jaarverslag wordt de realisatie doelstellingen belicht en worden doelstellingen gerealiseerd.
 • In het jaarverslag is een evaluatie aanwezig.
 • Het jaarverslag is onderling (deskundigen IP) mondeling gecommuniceerd ter goedkeuring of ter info .
 • Het jaarverslag is onderling schriftelijk gecommuniceerd ter goedkeuring of ter info .
 • Het jaarverslag wordt aan de arts-microbioloog mondeling gecommuniceerd ter goedkeuring of ter info.
 • Het jaarverslag wordt aan de arts-microbioloog schriftelijk gecommuniceerd ter goedkeuring of ter info.
 • Het jaarverslag wordt aan de medische staf mondeling gecommuniceerd ter goedkeuring of ter info.
 • Het jaarverslag wordt aan de medische staf schriftelijk gecommuniceerd ter goedkeuring of ter info.
 • Het jaarverslag wordt aan de infectiecommissie mondeling gecommuniceerd ter goedkeuring of ter info.
 • Het jaarverslag wordt aan de infectiecommissie schriftelijk gecommuniceerd ter goedkeuring of ter info.
 • Het jaarverslag wordt aan de directie/ raad van bestuur mondeling gecommuniceerd ter goedkeuring of ter info.
 • Het jaarverslag wordt aan de directie/ raad van bestuur schriftelijk gecommuniceerd ter goedkeuring of ter info.

3.1 De afdeling en het werkterrein: het werkterrein.

 • Het werkterrein is vastgelegd en is duidelijk voor de klant.
 • Er zijn mondeling afspraken gemaakt over de inrichting van de werkzaamheden o.a. betreffende prioriteiten, locatieverdeling en afstemming klant.
 • Er zijn schriftelijk afspraken gemaakt over de inrichting van de werkzaamheden o.a. betreffende prioriteiten, locatieverdeling en afstemming klant.
 • Er zijn afspraken t.o.v. Arbo-zaken, Technische dienst/ Facilitair bedrijf, DSMH, DSRD etc. schriftelijk vastgelegd.
 • Er zijn afspraken t.o.v. Arbo-zaken, Technische dienst/ Facilitair bedrijf, DSMH, DSRD etc. mondeling vastgelegd.
 • Het werkterrein heeft invloed op organisatie(beleid).

3.1.1 Surveillance

 • Er is sprake van surveillance ziekenhuisbreed.
 • Er is sprake van surveillance ad hoc.
 • Terugkoppeling/ communicatie gebeurt mondeling.
 • Terugkoppeling/ communicatie gebeurt schriftelijk.
 • Er is dagelijks toegang tot up to date informatie via het ziekenhuisinformatiesysteem.
 • Er is dagelijks toegang tot up to date informatie via het laboratoriuminformatiesysteem.
 • Er is een infectieregistratie aanwezig.

3.1.2 Infectiepreventiebeleid

 • De afdeling speelt een rol bij totstandkoming IP-richtlijnen/ -beleid.
 • Er is vastgelegd hoe infectiepreventiebeleid tot stand komt in een werkvoorschrift/ SOP.
 • Er worden richtlijnen opgesteld op basis van WIP.
 • Er worden richtlijnen opgesteld op basis van wet- en regelgeving.
 • Er worden richtlijnen opgesteld op basis van ervaring.
 • Er worden richtlijnen opgesteld op basis van evidence- based richtlijnen.
 • De afdeling zorgt voor de distributie van de richtlijnen hardcopy (papier).
 • De decentrale contactpersonen zorgen voor de distributie van de richtlijnen hardcopy (papier).
 • De afdeling zorgt voor de distributie van de richtlijnen digitaal (elektronisch).
 • De decentrale contactpersonen zorgen voor de distributie van de richtlijnen digitaal (elektronisch).
 • De afdeling zorgt voor de distributie van de richtlijnen in het documentbeheersysteem.
 • De decentrale contactpersonen zorgen voor de distributie van de richtlijnen in het documentbeheersysteem.
 • De afdeling zorgt voor de distributie van de richtlijnen via posters/ intranet of/ en nieuwsitems.
 • De decentrale contactpersonen zorgen voor de distributie van de richtlijnen via posters/ intranet of/ en nieuwsitems.
 • De deskundigen infectiepreventie zijn verantwoordelijk voor de implementatie van audits, (klinische) les, voorlichting en opname in decentrale werkvoorschriften.
 • De decentrale afdeling is verantwoordelijk voor de implementatie van audits, (klinische) les, voorlichting en opname in decentrale werkvoorschriften.
 • Het beheer van de richtlijnen ligt in handen van de afdeling (deskundige IP).
 • Het beheer van de richtlijnen ligt in handen van de decentrale afdeling.
 • Het beheer van de richtlijnen ligt in handen van anderen.
 • De richtlijnen worden beheerd in het documentbeheersysteem.
 • Commentaar op de richtlijnen is mogelijk en wordt geregistreerd/ beheerd.
 • Wijzigingen van richtlijnen zijn herleidbaar.

3.1.3. Outbreakmanagement

 • De rol van de afdeling bij outbreakmanagement is duidelijk en vastgesteld.
 • Bij de rol van de afdeling bij outbreakmanagement is aandacht voor soort uitbraak (waar, hoe groot, consequenties, prioritering activiteiten).
 • Bij de rol van de afdeling bij outbreakmanagement is aandacht voor bijzondere (extra) taken.
 • Bij de rol van de afdeling bij outbreakmanagement is aandacht voor bijzondere (extra) bevoegdheden.
 • Bij de rol van de afdeling bij outbreakmanagement is aandacht voor bijzondere (extra) verantwoordelijkheden.
 • Bij de rol van de afdeling bij outbreakmanagement is aandacht voor onderlinge communicatie/ bereikbaarheid.
 • Bij de rol van de afdeling bij outbreakmanagement is aandacht voor wijze van informeren patiënt/ medewerker bij infectie dan wel dragerschap.
 • Bij de rol van de afdeling bij outbreakmanagement is aandacht voor wijze van informeren overige betrokkenen (zorg)medewerkers.
 • Bij de rol van de afdeling bij outbreakmanagement is aandacht voor isolatiemanagement (wie ligt waar, waarom en hoe; hoe vindt informatie-uitwisseling plaats).
 • De rol van de afdeling bij ramp of grootschalige calamiteit is duidelijk en vastgelegd.
 • Bij de rol van de afdeling bij ramp of grootschalige calamiteit is aandacht voor vormen van rampen/ calamiteiten (waar, hoe groot, consequenties, prioritering activiteiten).
 • Bij de rol van de afdeling bij ramp of grootschalige calamiteit is aandacht voor bijzondere (extra) taken.
 • Bij de rol van de afdeling bij ramp of grootschalige calamiteit is aandacht voor bijzondere (extra) bevoegdheden.
 • Bij de rol van de afdeling bij ramp of grootschalige calamiteit is aandacht voor bijzondere (extra) verantwoordelijkheden.
 • Bij de rol van de afdeling bij ramp of grootschalige calamiteit is aandacht voor onderlinge communicatie/ bereikbaarheid.
 • Bij de rol van de afdeling bij ramp of grootschalige calamiteit is aandacht voor wijze van informeren.
 • Bij de rol van de afdeling bij ramp of grootschalige calamiteit is aandacht voor isolatiemanagement (wie ligt waar, waarom en hoe; hoe vindt informatie-uitwisseling plaats).
 • Er is mogelijkheid om moleculaire methoden toe te passen bij een uitbraak.
 • Er zijn afspraken met betrekking tot de doorlooptijd van de werkzaamheden.
 • Er kan herleid worden in hoeverre afspraken worden nagekomen.
 • Er zijn afspraken gemaakt wanneer wordt overgegaan tot sluiting.
 • Er zijn afspraken gemaakt wanneer wordt overgegaan tot opnamestop.

3.1.4 Voorlichting en scholing

 • De voorlichtings-/ scholingsactiviteiten hebben een duidelijk doel en het is duidelijk wie deze uit voert.
 • Er is een introductiecursus voor nieuwe medewerkers.
 • Er wordt verschillende soorten scholing aangeboden zoals vaardigheidslessen, stagebegeleiding en E-learning.
 • Er is voorlichtingsmateriaal aanwezig op de website, in nieuwsbrieven en flyers.
 • De doelgroep voor voorlichtings-/ scholingsactiviteiten is duidelijk. Dit kunnen zijn nieuwe medewerkers, verpleegkundigen, artsen, stagiairs of medisch-specialisten.
 • De cursusinhoud/ voorlichtingsmateriaal wordt vastgesteld door deskundige infectiepreventie of arts-microbioloog.
 • De cursussen/ voorlichtingen worden frequent gecontroleerd op inhoud.
 • Er zijn registraties/ evaluaties aanwezig van de output uit cursussen/ voorlichtingen.
 • De cursussen hebben een duidelijke opzet: programma-indeling, duur, didactische vormgeving, presentatie, lesmateriaal.

3.1.5 Controle en bewaking

 • Er vindt controle en bewaking plaats door middel van ad hoc bevindingen.
 • Er vindt controle en bewaking plaats door middel van audits.
 • Er vindt controle en bewaking plaats door middel van interventies.
 • Er vindt controle en bewaking plaats door middel van participatie interne verbetertrajecten.
 • Er vindt controle en bewaking plaats door middel van participatie externe verbetertrajecten.
 • Er is een auditplanning waarin de hele organisatie wordt getoetst.
 • De auditplanning wordt gehaald en de organisatie is op de hoogte wie deze planning opstelt.
 • Er is een auditteam aanwezig die de audits uitvoert.
 • Er wordt gebruik gemaakt van een audittechniek zoals observatie, interview, horizontaal (procesonderdeel) of verticaal (procesvolgend).
 • De resultaten van een audit worden verwerkt in een standaard checklist (afvinken).
 • De resultaten van een audit worden verwerkt in een verslaglegging (feitelijke weergave van bevindingen).
 • De resultaten van een audit worden verwerkt in beeldmateriaal (foto’s).
 • De resultaten van een audit worden verwerkt in een formulering verbetersuggesties, -acties of in -termijn.
 • De resultaten worden bekend gemaakt aan de geauditeerde afdeling (auditee, leidinggevende), infectiecommissie of anders.
 • Er is een follow-up van de audit.
 • De controle- en bewakingsactiviteiten hebben een doel en het is duidelijk wie deze controle uitvoert.
 • Het auditrapport heeft een status.
 • Het verbetertraject bevat de volgende onderwerpen: doel, uitvoering, taken, bevoegdheden, verantwoordelijkheden.

3.1.6 Advisering/ consultering en contacten

 • De afdeling verstrekt mondeling informatie aan de patiënten.
 • De afdeling verstrekt schriftelijk informatie aan de patiënten.
 • De afdeling verstrekt gevraagd informatie aan de patiënten.
 • De afdeling verstrekt ongevraagd informatie aan de patiënten.
 • De afdeling verstrekt mondeling informatie aan de (zorg)medewerkers.
 • De afdeling verstrekt schriftelijk informatie aan de (zorg)medewerkers.
 • De afdeling verstrekt gevraagd informatie aan de (zorg)medewerkers.
 • De afdeling verstrekt ongevraagd informatie aan de (zorg)medewerkers.
 • De afdeling verstrekt mondeling informatie aan gasten/ derden.
 • De afdeling verstrekt schriftelijk informatie aan gasten/ derden.
 • De afdeling verstrekt gevraagd informatie aan gasten/ derden.
 • De afdeling verstrekt ongevraagd informatie aan gasten/ derden.
 • De afdeling verstrekt mondeling informatie aan de maatschappij.
 • De afdeling verstrekt schriftelijk informatie aan de maatschappij.
 • De afdeling verstrekt gevraagd informatie aan de maatschappij.
 • Bij de verspreiding van informatie wordt er aandacht besteed aan omgangsvormen/ bejegening.
 • Bij de verspreiding van informatie wordt er aandacht besteed aan publicatie-/ communicatiebeleid.
 • Er zijn afspraken over de aanvraag van advisering/ consultering.
 • Er zijn afspraken over de uitwerking van advisering/ consultering.
 • Er zijn afspraken over de terugkoppeling van advisering/ consultering.
 • Er zijn afspraken over het beheer van advisering/ consultering.
 • Er zijn afspraken over het beheer van advisering/ consultering.
 • Het is duidelijk welke handelingen door klanten moeten worden uitgevoerd.
 • Het is duidelijk wanneer en hoe een afdeling bij werkzaamheden te betrekken.
 • Het is duidelijk wat de status is van een advies/ consult.
 • Het is duidelijk wat de geldigheidsduur is van een advies/ consult.
 • Het is duidelijk wie verantwoordelijk is voor voortgangsbewaking.
 • Het is duidelijk wie er verantwoordelijk is voor evaluatie/ evt. herziening.
 • Er worden prioriteiten gesteld.
 • Er is een overdracht van adviezen/ consulten geregeld.
 • De afdeling onderhoudt schriftelijk of mondeling structureel contact met het lab.
 • De afdeling onderhoudt schriftelijk of mondeling structureel contact met IC.
 • De afdeling onderhoudt schriftelijk of mondeling structureel contact met OK.
 • De afdeling onderhoudt schriftelijk of mondeling structureel contact met de sterilisatie afdeling.
 • De afdeling onderhoudt schriftelijk of mondeling structureel contact met de Arbodienst.
 • De afdeling onderhoudt schriftelijk of mondeling structureel contact met de facilitaire dienst.
 • De afdeling onderhoudt schriftelijk of mondeling structureel contact met de behandelafdeling.
 • De afdeling onderhoudt schriftelijk of mondeling structureel contact met de specialisten.
 • De afdeling onderhoudt met vaste contactpersonen contact.
 • De afdeling initieert zelf het contact.
 • Er vindt registratie plaats van de contacten.

3.1.7 Reiniging, desinfectie en sterilisatie

 • De afdeling is betrokken bij de aanschaf van reinigings- en sterilisatie-instrumenten.
 • De afdeling is betrokken bij de validatie van reinigings- en sterilisatie-instrumenten.
 • De afdeling is betrokken bij het gebruik van reinigings- en sterilisatie-instrumenten.
 • De terzake deskundigheid van de afdeling is duidelijk.

3.1.8 Bouw, ver- en nieuwbouw

 • De afdeling is betrokken bij verbouwingen.
 • De afdeling is betrokken bij nieuwbouw.
 • De afdeling wordt ruim van tevoren betrokken, bij aanvang, of in de loop van het traject.
 • De afdeling ontwikkeld activiteiten rondom advisering bij verbouwingen/ nieuwbouw.
 • De afdeling ontwikkeld activiteiten rondom controle bij verbouwingen/ nieuwbouw.
 • De taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden zijn ingericht (o.a. samenwerking met andere diensten).

3.1.9 Inkooptrajecten

 • De afdeling wordt betrokken bij de aanschaf van materialen.
 • De afdeling wordt ruim van tevoren betrokken, bij aanvang, of in de loop van het inkooptraject.
 • De afdeling ontwikkeld activiteiten rondom advisering bij inkooptrajecten.
 • De afdeling ontwikkeld activiteiten rondom controle bij inkooptrajecten.
 • De taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden zijn ingericht (o.a. samenwerking met andere diensten).

3.1.10 Water-/ luchtbeheersing

 • Er is een luchtbeheersplan.
 • Er is een legionella beheersplan.
 • Er zijn aantoonbare afspraken met de technische dienst.

3.1.11 Wetenschappelijk onderzoek

 • De afdeling participeert in wetenschappelijk onderzoek.
 • De afdeling regelt toegepast onderzoek.
 • De afdeling ontwikkeld activiteiten rondom soort onderzoek (doel, opzet).
 • De afdeling ontwikkeld activiteiten rondom wijze van participatie (taken, bevoegdheden, verantwoordelijkheden).

3.2 Organisatiestructuur

 • De structuur van de afdeling/ organisatie is duidelijk en vastgelegd.
 • De plaats van de afdeling in de organisatie is duidelijk.
 • De functionele/ hiërarchische verhoudingen in de organisatie zijn duidelijk.
 • De werkrelatie is duidelijk tussen de deskundige infectiepreventie/ AM en afdeling. De AM hoort bij de afdeling.
 • De werkrelatie is duidelijk tussen de deskundige infectiepreventie/ AM en afdeling. De rol/ positie AM is duidelijk.
 • De werkrelatie is duidelijk tussen de deskundige infectiepreventie/ AM en afdeling. Er is structureel overleg.
 • Er zijn samenwerkingsverbanden met het revalidatiecentrum.
 • Er zijn samenwerkingsverbanden met het verzorgingshuis.
 • Er zijn samenwerkingsverbanden met de privékliniek.
 • Er zijn samenwerkingsverbanden met de GGD.
 • Er zijn samenwerkingsverbanden met de RIVM.
 • De rol die de afdeling vervult is contractueel vastgelegd of anderszins aantoonbaar.
 • Er vindt intern werkoverleg plaats binnen de organisatie/ afdeling.
 • Er is een infectiecommissie aanwezig binnen de organisatie/ afdeling.
 • Er is een bouwcommissie aanwezig binnen de organisatie/ afdeling.
 • Er is een protocollencommissie aanwezig binnen de organisatie/ afdeling.
 • Er is een materialen adviescie aanwezig binnen de organisatie/ afdeling.
 • Er vindt een overleg plaats mbt arbo- en milieu binnen de organisatie/ afdeling.
 • Er vindt een overleg plaats mbt kwaliteitszorg binnen de organisatie/ afdeling.
 • Er wordt mee geparticipeerd door de afdeling met externe commissies/ overlegvormen regionaal.
 • Er wordt mee geparticipeerd door de afdeling met externe commissies/ overlegvormen landelijk.
 • Er wordt mee geparticipeerd door de afdeling met externe commissies/ overlegvormen internationaal.
 • Er worden notulen/ actielijsten bijgehouden.
 • Er is een infectiecommissie ingesteld in de organisatie.
 • Er is een up to date reglement voor de Infectiecommissie.

4.1 Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden.

 • Er is een overzicht van de verschillende functies en eventuele nevenfuncties binnen de afdeling.
 • Elke medewerker heeft een taak/ functieomschrijving.
 • Er is een duidelijke verdeling van de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden bij afwijking van bestaande procedure/ afwijkende situatie/ onverwachtse bevinding.
 • Continuïteit van de afdeling is gewaarborgd.
 • De continuïteit van de afdeling wordt gewaarborgd door inplannings-/ inroosteringsregeling.
 • De continuïteit van de afdeling wordt gewaarborgd door dienstenregeling.
 • De continuïteit van de afdeling wordt gewaarborgd door overdrachtregeling.
 • De continuïteit van de afdeling wordt gewaarborgd door vervangings-/ waarnemingsregeling.
 • De bereikbaarheid van de afdeling is gewaarborgd.
 • De contactgegevens van de afdeling zijn beschikbaar binnen de organisatie.
 • De afdeling is telefonisch bereikbaar (bijv. met piepers).
 • De openingstijden/ dienstregeling van de afdeling is bekend.
 • De toegankelijkheid van de afdeling is gewaarborgd.
 • De dienstverlening door de afdeling is kenbaar in de organisatie.
 • De afdeling stelt zich klantvriendelijk (uitnodigend) op.
 • De fysieke toegankelijkheid is geborgd.
 • De arts-microbioloog draagt de medische-inhoudelijke eindverantwoordelijkheid mbt infectiepreventie, deze is vastgelegd.

4.2 Personeelsbeleid

 • Er is een actief personeelsbeleid.
 • Er is een actief personeelsbeleid met een competentieregistratie.
 • De persoonsdossiers zijn up to date.
 • Het aantal fte’s in relatie tot werk is voldoende.
 • Er is een evenwichtige verdeling ‘senior’ medewerkers en i.o.
 • Er is geen (onevenredige) werkdruk.
 • Er wordt correct omgegaan met verlof- en verzuimbeleid.
 • Er wordt correct omgegaan met na-/ bijscholingsbeleid.
 • De arts-microbioloog houdt door middel van een cursus/ opleiding zijn IP kennis op peil.
 • De deskundige infectiepreventie houdt door middel van een cursus/ opleiding zijn IP kennis op peil.
 • De afdeling neemt door middel van symposia, literatuur of bijeenkomsten kennis van ontwikkelingen binnen het vakgebied.
 • Er is een basisopleiding geregeld.
 • De organisatie regelt (her)registratie (VHIG kwaliteitsregister, NVMM).
 • Er worden beoordelingsgesprekken gevoerd.
 • Er is een inwerkbeleid/ -procedure voor een nieuwe medewerker. Een medewerker zorgt ervoor dat de nieuwe medewerker wordt ingewerkt en evalueert en controleert de werkzaamheden.
 • Er is stagebegeleiding (contactmatig, opleidingsplaats, evt. beperking).
 • Er worden jaargesprekken gevoerd.

5. Economische bedrijfsvoering

 • De afdeling heeft een eigen budget.
 • De afdeling kan zelf over het eigen budget beschikken.
 • De taken/ bevoegdheden/ verantwoordelijkheden m.b.t. financieel beheer zijn vastgelegd.
 • De tekeningsbevoegdheid is geregeld m.b.t. financieel beheer.
 • Het contractbeheer/ boekhouding is op orde.
 • De continuïteit wordt geborgd m.b.t. financieel beheer.

6. Huisvesting en voorzieningen

 • De afdeling is correct gehuisvest.
 • De afdeling is centraal gelegen en goed bereikbaar.
 • De afdeling heeft voldoende werkplekken.
 • De afdeling voldoet aan de arbo-eisen (klimaat, verlichting).
 • De afdeling heeft voldoende noodvoorzieningen.
 • De afdeling heeft brandblusapparatuur.
 • De afdeling is voorzien van een alarminstallatie.
 • De afdeling heeft een verbanddoos.
 • De afdeling heeft voldoende vluchtwegen.
 • De vluchtwegen zijn duidelijk aangeduid.
 • De vluchtwegen zijn vrij van obstakels.
 • De afdeling heeft een ontruimingsprocedure.

7. Omgang met goederen.

 • De bestelbevoegdheid is vastgelegd (tekenbevoegdheid).
 • Er is een inkoopprocedure (wijze van bestellen) aanwezig.
 • Er is een gebruiksbeleid aanwezig.
 • Er is een gebruiksbeleid met daarin een voorraadprocedure (o.a. beheer).
 • Er is een gebruiksbeleid met daarin gebruiksregels.
 • Er is een gebruiksbeleid met daarin een validatieprocedure.
 • Er is een afvalprocedure aanwezig.
 • De afvalprocedure onderscheid gevaarlijk/ niet gevaarlijk afval.
 • De afvalprocedure onderscheid recyclebaar/ single use afval.
 • De afvalprocedure heeft een regeling voor privacygevoelige gegevens.
 • Er wordt gebruik gemaakt van (custommade) software.
 • De (custommade) software is getest (gevalideerd).
 • De rechten van de (custommade) software zijn vastgelegd.
 • Het gebruik van de (custommade) software is vastgelegd.
 • De wijze van upgraden van de (custommade) software is geregeld.
 • Er zijn genoeg (toegangs)rechten t.a.v. ICT-toepassingen.
 • Er wordt gebruik gemaakt van (meet)apparatuur (bv. luchtmonsters).
 • Het apparaat waarmee wordt gemeten is geïdentificeerd/ geregistreerd.
 • Het apparaat waarmee wordt gemeten is getest (gevalideerd).
 • Het gebruik van het apparaat waarmee wordt gemeten is vastgelegd.
 • Het onderhoud van het apparaat waarmee wordt gemeten is vastgelegd (bijv. kalibratie).

8.1 Documentatie en archivering.

 • De procedure hoe op te stellen kwaliteitsdocumenten is vastgelegd.
 • Er is vastgelegd wat wiens rol is (auteur, verificateur, bekrachtiger).
 • Er zijn diverse soorten kwaliteitsdocumenten aanwezig.
 • Het kwaliteitsdocument heeft een vaste opzet (lay-out).
 • Het kwaliteitsdocument is voorzien van een uniek documentnummer.
 • Het kwaliteitsdocument is voorzien van een echtheidskenmerk.
 • Het kwaliteitsdocument is voorzien van een geldigheidsdatum.
 • Het kwaliteitsdocument is voorzien van autorisatie (auteur, verificateur, bekrachtiger).
 • De kwaliteitsdocumenten worden beheerd in het papieren archief.
 • De kwaliteitsdocumenten worden beheerd in het digitaal archief.
 • De kwaliteitsdocumenten worden beheerd in het documentbeheersysteem.
 • Er worden geen ‘onbeheerde’ papieren versies aangetroffen.

8.2 Interne en externe kwaliteitsbewaking

 • Er vinden interne audits plaats binnen eigen afdeling.
 • De medewerkers zijn op de hoogte van de uitkomsten/ acties van de interne audits.
 • Er is een RI&E uitgevoerd, de medewerkers zijn op de hoogte van de uitkomsten en acties.
 • Er worden visitaties/ audits gedaan door externen, de medewerkers zijn op de hoogte van de uitkomsten en acties.
 • Er vindt een klanttevredenheidsonderzoek plaats, de medewerkers zijn op de hoogte van de uitkomsten en acties.
 • Er vindt een medewerkerstevredenheidsonderzoek plaats, de medewerkers zijn op de hoogte van de uitkomsten en acties.
 • Er is een meldingsprocedure o.a. voor klachten.
 • Er is een speciale procedure voor bijzondere klachten.
 • Er vindt een registratie plaats van de melding (bijv. van een klacht).
 • Er worden verbeteracties opgesteld na een melding (bijv. van een klacht).
 • Er vindt een evaluatie plaats na een melding (bijv. van een klacht).

8.3 Managementreview

 • Er is een managementreview aanwezig.
 • In het managementreview worden de beleidsdoelstellingen besproken/ geëvalueerd.
 • In het managementreview wordt het personeelsbeleid besproken/ geëvalueerd.
 • In het managementreview wordt de financiële bedrijfsvoering besproken/ geëvalueerd.
 • In het managementreview worden de huisvesting en voorzieningen besproken/ geëvalueerd.
 • In het managementreview worden de goederen (ook software) besproken/ geëvalueerd.
 • In het managementreview worden kwaliteitszaken, arbo en milieu (‘KAM’) besproken/ geëvalueerd.