How can we help?

IGZ toetscriteria scopen

Gratis inspectie app

Je kan de onderstaande checklist gratis invullen op het Checkbuster platform. Dit kan je doen op een lap-top of PC. Natuurlijk kan je de inspectie ook invullen met de Checkbuster App op je telefoon.

Organisatie & beleid (beleids-/beheersplan)

 • Er is een beleidsplan (of het is onderdeel van een ander plan) voor flexibele scopen.
 • Het beleidsplan is voor alle afdelingen en locaties.
 • Het beleidsplan heeft betrekking op tenminste 3 jaar (waaronder het kalenderjaar).
 • Het beleidsplan is goedgekeurd door de RvB.
 • Het beleidsplan is conform WIP en SFRED.
 • Er is een beheersplan aanwezig dat is goedgekeurd door de RvB.
 • De deskundigen, waaronder de scopen en ziekenhuishygiënist, zijn bij het beheersplan betrokken.
 • Op basis van het beleidsplan, is er een jaarwerkplan aanwezig.
 • Er is een jaarverslag over flexibele endoscopen aanwezig.
 • Er is een procedure tracering patiënten aanwezig.
 • Over het beleidsplan vindt er een periodieke evaluatie en bestelling plaats.

Organisatie & beleid (deskundige scopendesinfectie)

 • Er is een terzake deskundige voor flexibele scopen aanwezig.
 • Voor alle locaties is er een terzake deskundige voor flexibele scopen aanwezig.
 • De terzake deskundige heeft een taakfunctieomschrijving waar zijn verantwoordelijkheden in staan beschreven.
 • De terzake deskundige is betrokken bij het beleidsplan, maar houdt zich niet bezig met de dagelijkse uitvoering op de afdeling.
 • De terzake deskundige is er voor de hele organisatie (indien meerdere locaties) en alle afdelingen.

Organisatie & beleid (infectiecommissie)

 • Er is een infectiecommissie aanwezig die is betrokken bij het beleidsplan en instemming geeft in het plan.
 • De aanwezige terzake deskundige is lid van de infectiecommissie.
 • De aanwezige infectiecommissie is betrokken bij eventuele calamiteiten van de scopen.

Organisatie & beleid (ziekenhuishygiënist)

 • De ziekenhuishygiënist is betrokken bij het beleidsplan.
 • De ziekenhuishygiënist is betrokken bij het beheersplan.
 • De ziekenhuishygiënist is betrokken bij eventuele calamiteiten.
 • De ziekenhuishygiënist adviseert bij aanschaf van nieuw apparatuur.

Organisatie & beleid (medisch specialisten)

 • Medisch specialisten, verpleegkundigen en andere gebruikers zijn op de hoogte van procedures, aanschaf en registraties over scopen.
 • Medisch specialisten, verpleegkundigen en andere gebruikers zijn betrokken bij aanschaf en overleggen met DSRD.
 • Medisch specialisten, verpleegkundigen en andere gebruikers maken alleen gebruik van apparatuur,wanneer staat van onderhoud kenbaar en actueel is.
 • Medisch specialisten, verpleegkundigen en andere gebruikers zorgen ervoor dat bij gebruik en reiniging van apparaten, methoden worden toegepast conform WIP.

Organisatie & beleid (Technische deskundigen)

 • Technische deskundigen en DRSD zijn betrokken bij aanschaf nieuw apparatuur en spelen een actieve rol.
 • Technische deskundigen en DRSD stellen zich op de hoogte van nieuwe technieken of wijzigingen en gebruiken hun expertise.
 • DSRD neemt intiatief tot risicoanalyse en doet dit ism vakgroepen.
 • DSRD zorgt voor gevalideerd proces van reiniging en desinfectie van specifieke scopen.

Proces reiniging & desinfectie (protocollering)

 • Er is een systeem van protocollering aanwezig.
 • Het systeem is voor de hele organisatie (indien meerdere locaties).
 • In het systeem is een eigenaar per protocol.
 • De protocollen zijn vastgesteld door RvB.
 • De houdbaarheid van de protocollen is duidelijk.
 • De protocollen voldoen aan een houdbaarheidsdatum en zijn niet ouder dan 4 jaar.
 • Er is een protocol voor reiniging en desinfectie van de flexibele scopen.
 • Er is een protocol voor aanschaf desinfector voor de flexibele scopen.
 • Er is een protocol voor aanschaf van flexibele scopen.

Proces reiniging & desinfectie (procedures rond incidenten)

 • Er is een protocol rond incidenten.
 • Volgens het protocol zijn de terzake deskundige endoscopen betrokken bij incidenten.
 • Volgens het protocol is de ziekenhuishygiënist betrokken bij incidenten.
 • Volgens het protocol is de infectiecommissie betrokken bij incidenten.
 • Volgens het protocol is de medische technische dienst betrokken bij incidenten.
 • Look-back is mogelijk: tracering scopen, desinfectoren en patiënten.
 • Look-back is van te voren geoefend.
 • De datum van het laatste incident ligt < mei 2005.
 • Alle afdelingen vallen onder het protocol.

Proces reiniging & desinfectie (interne audits/ evaluatie)

 • Er vinden interne audits plaats, of deze zijn in voorbereiding of gepland.
 • Er is een verslag van de interne audit aanwezig.
 • Er zijn aanbevelingen tot verbetering in het audit verslag opgenomen.
 • De aanbevelingen tot verbetering in het audit verslag zijn opgevolgd.
 • De laatste audit is niet ouder dan 2 jaar.

Proces reiniging & desinfectie (deskundigheid)

 • Medewerkers die betrokken zijn bij het toepassen, reinigen en desinfecteren zijn aanvankelijk hiervoor geschoold.
 • Medewerkers die betrokken zijn bij het toepassen, reinigen en desinfecteren zijn niet langer dan 3 jaar geleden bijgeschoold.
 • Op alle afdelingen waar scopen worden gereinigd en gedesinfecteerd zijn medewerkers die bijgeschoold zijn.

Proces bijzondere scopen

 • Starre scopen worden geautoclaveerd.
 • KNO-scopen hebben dezelfde procedure als scopen met kanalen.
 • TEE-scopen hebben dezelfde procedure als scopen met kanalen.

Onderhoud scopendesinfectoren.

 • Er is een procedure voor preventief onderhoud door gebruikers.
 • Er is een procedure voor preventief onderhoud door technici in- of extern.
 • Er is een procedure voor storingen.
 • Er is een procedure voor vrijgifte na storing.
 • Er is een procedure voor vrijgifte preventief onderhoud.
 • Alle procedures worden vastgelegd in een logboek.
 • Alle procedures gelden voor de hele organisatie.
 • Er is een protocol voor dagelijkse en periodieke controles die geldt voor alle afdelingen.

onderhoud scopen.

 • Er is een procedure voor preventief onderhoud door gebruikers.
 • Er is een procedure voor preventief onderhoud door technici in- of extern.
 • Er is een procedure voor storingen.
 • Er is een procedure voor vrijgifte na storing.
 • Er is een procedure voor vrijgifte preventief onderhoud.
 • Alle procedures worden vastgelegd in een logboek.
 • De procedures gelden voor alle organisaties en alle afdelingen.

Validatie scopendesinfectoren

 • Er is een procedure voor validatie.
 • Er is vastgelegd wanneer (her)validatie plaatsvindt bij installatie.
 • Er is vastgelegd wanneer (her)validatie plaatsvindt na onderhoud, deze gegevens zijn in de computer na te gaan.
 • Er is vastgelegd wanneer (her)validatie plaatsvindt na storingen.
 • Er is vastgelegd wie validatie uitvoert voor de organisatie en/of afdelingen.
 • Alle onderdelen worden gevalideerd zoals op enquête.
 • Alle kanalen kunnen aangesloten worden volgens enquête.

Procedure nieuwe scopen

 • Er is een eisenpakket aanwezig voor nieuwe aanschaf.
 • Verantwoordelijkheden liggen vast.
 • Deskundige scopen zijn betrokken bij de nieuwe aanschaf.
 • Hygiënist is betrokken bij de nieuwe aanschaf.
 • DSMH is betrokken bij de nieuwe aanschaf.
 • Medisch technische dienst is betrokken bij de nieuwe aanschaf.
 • Relevante medische specialist is betrokken bij de nieuwe aanschaf.
 • Relevante verpleegkundige is betrokken bij de nieuwe aanschaf.
 • De voorwaarden die horen bij het aanschaffen van een nieuw apparaat, geldt voor de hele organisatie en alle afdelingen.

Procedure nieuwe scopendesinfectoren

 • Er is een eisenpakket aanwezig voor nieuwe aanschaf.
 • Verantwoordelijkheden liggen vast.
 • Deskundige scopen zijn betrokken bij de nieuwe aanschaf.
 • Hygiënist is betrokken bij de nieuwe aanschaf.
 • DSMH is betrokken bij de nieuwe aanschaf.
 • Medisch technische dienst is betrokken bij de nieuwe aanschaf.
 • Relevante medische specialist is betrokken bij de nieuwe aanschaf.
 • Relevante verpleegkundige is betrokken bij de nieuwe aanschaf.
 • De voorwaarden die horen bij het aanschaffen van een nieuw apparaat, geldt voor de hele organisatie en alle afdelingen.

Faciliteiten, middelen en materialen (algemeen)

 • Bij de ruimtelijke indeling is de routing van vuil naar schoon duidelijk.
 • Er is een aparte vuile ruimte (voorreiniging), aparte reinigingsruimte (plaats van desinfectoren) en aparte schone ruimte (opslag schone scopen)
 • Er is geen sprake van kruisende stromen van schoon en vuil.
 • Er is een ruime trog voor handmatige voorreiniging.
 • De opslag van gereinigde scopen is zo geregeld, dat er geen contaminatie plaatsvindt (niet in een spoel ruimte of natte ruimte).
 • Er is een adequate opslag voor gesteriliseerde medische hulpmiddelen.
 • Er zijn voldoende scopen (geen druk van specialisten voor spoedprocedures).
 • Er zijn voldoende desinfectoren (geen druk van specialisten voor handmatige procedure).
 • Er zijn voldoende droogkasten aanwezig (scopen hebben allemaal een plek in een droogkast).
 • Er zijn documenten beschikbaar met protocol reinigen en desinfecteren.
 • Er zijn documenten beschikbaar met protocol die voldoen aan de WIP richtlijn.
 • Er zijn documenten beschikbaar met protocol periodiek onderhoud scopie afdeling (dus niet preventief onderhoud medisch technische dienst of leverancier ) bijvoorbeeld verwisselen containers, filters, enz.
 • De protocollen zijn geautoriseerd en gedateerd.
 • Er is een logboek aanwezig die overzicht geeft van storingen, eigen onderhoud door scopieafdeling en onderhoud door de fabrikant en ondersteunde afdelingen.
 • Het desinfectans voldoet aan de wetgeving (CE gemarkeerd/ N-nummer met juiste indicatie).
 • Het toegepaste desinfectie proces is effectief.
 • De gebruikte medische hulpmiddelen, desinfectoren en scopen zijn CE gemarkeerd.
 • De kwaliteit van de bacteriefilters is geborgd.
 • Per patiënt wordt geregistreerd welke scoop en desinfector is gebruikt.
 • Er zijn aantoonbare maatregelen genomen om verwisseling van desinfectans en detergent te voorkomen.
 • Indroging van verontreiniging wordt voorkomen.
 • De houdbaarheid van de scopen is conform de richtlijnen van de WIP.
 • Onderhoud van de scopendesinfectoren wordt uitgevoerd volgens aanwijzingen fabrikant.
 • Onderhoud en vrijgifte na onderhoud en storingen is traceerbaar in het logboek.
 • De sticker met datum voor volgend onderhoud op de desinfector en de datum, is na de bezoekdatum.
 • Onderhoud van de scopen wordt uitgevoerd volgens aanwijzingen van fabrikant.
 • Onderhoud en vrijgifte na onderhoud is traceerbaar in het logboek.
 • Bij longziekten, onderhoud en vrijgifte na onderhoud is traceerbaar in het logboek.

Faciliteiten, middelen en materialen (urologie)

 • De routing van schoon naar vuil is duidelijk aanwezig in de ruimtelijke indeling.
 • Er is een aparte vuile ruimte (voorreiniging), aparte reinigingsruimte (plaats van de desinfectoren) en een aparte schone ruimte (opslag schone scopen).
 • Er is geen sprake van kruisende stromen van schoon en vuil.
 • Er is een ruime trog voor handmatige voorreiniging.
 • De opslag van gereinigde scopen is zo geregeld, dat er geen contaminatie plaatsvindt (niet in een spoel ruimte of natte ruimte).
 • Onderhoud en vrijgifte na onderhoud is traceerbaar in het aanwezige logboek.

Faciliteiten, middelen en materialen (KNO machinaal)

 • Bij de ruimtelijke indeling is de routing van vuil naar schoon duidelijk.
 • Er is een aparte vuile ruimte (voorreiniging), aparte reinigingsruimte (plaats van desinfectoren) en aparte schone ruimte (opslag schone scopen).
 • Er is geen sprake van kruisende stromen van schoon en vuil.
 • Er is een ruime trog voor handmatige voorreiniging.
 • De opslag van gereinigde scopen is zo geregeld, dat er geen contaminatie plaatsvindt (niet in een spoel ruimte of natte ruimte).
 • Er is een adequate opslag voor gesteriliseerde medische hulpmiddelen.
 • Er zijn voldoende scopen (geen druk van specialisten voor spoedprocedures).
 • Er zijn voldoende desinfectoren (geen druk van specialisten voor handmatige procedure).
 • Er zijn voldoende droogkasten aanwezig (scopen hebben allemaal een plek in een droogkast).
 • Er zijn documenten beschikbaar met protocol reinigen en desinfecteren.
 • Er zijn documenten beschikbaar met protocol die voldoet aan de WIP richtlijn en SFERD
 • Er zijn documenten beschikbaar met protocol periodiek onderhoud scopie afdeling (dus niet preventief onderhoud medisch technische dienst of leverancier ) bijvoorbeeld verwisselen containers, filters, enz.
 • De protocollen zijn geautoriseerd en gedateerd.
 • Er is een logboek aanwezig die overzicht geeft van storingen, eigen onderhoud door scopieafdeling en onderhoud door de fabrikant en ondersteunde afdelingen.
 • Het desinfectans voldoet aan de wetgeving (CE gemarkeerd/ N-nummer met juiste indicatie).
 • Het toegepaste desinfectie proces is effectief.
 • De gebruikte medische hulpmiddelen, desinfectoren en scopen, zijn CE gemarkeerd.
 • Er zijn aantoonbare maatregelen genomen om verwisseling van desinfectans en detergent te voorkomen.
 • De kwaliteit van de bacteriefilters is geborgd.
 • Per patiënt wordt geregistreerd welke scoop en desinfector is gebruikt.
 • Er zijn aantoonbare maatregelen genomen om verwisseling van desinfectans en detergent te voorkomen.
 • De houdbaarheid van de scopen is conform de richtlijnen van de WIP.
 • Onderhoud van de scopendesinfectoren wordt uitgevoerd volgens aanwijzingen fabrikant.
 • Onderhoud en vrijgifte na onderhoud en storingen is traceerbaar in het logboek.
 • De sticker met datum voor volgend onderhoud op de desinfector en de datum, is na de bezoekdatum.
 • Onderhoud van de scopen wordt uitgevoerd volgens aanwijzingen van fabrikant.
 • Onderhoud en vrijgifte na onderhoud is traceerbaar in het logboek.

Faciliteiten, middelen en materialen (KNO handmatig)

 • Bij de ruimtelijke indeling is de routing van vuil naar schoon duidelijk.
 • Er is een duidelijke aparte vuile ruimte (voorreiniging), aparte reinigingsruimte en aparte schone ruimte (opslag schone scopen).
 • Onderhoud en vrijgifte na onderhoud is traceerbaar in het aanwezige logboek.

Faciliteiten, middelen en materialen (cardiologie)

 • Bij de ruimtelijke indeling is de routing van vuil naar schoon duidelijk.
 • Er is een aparte vuile ruimte (voorreiniging), aparte reinigingsruimte (plaats van desinfectoren) en aparte schone ruimte (opslag schone scopen).
 • Er is geen sprake van kruisende stromen van schoon en vuil.
 • Er is een ruime wasvoorziening voor handmatige voorreiniging aanwezig.
 • De opslag van gereinigde scopen is zo geregeld, dat er geen contaminatie plaatsvindt (niet in een spoel ruimte of natte ruimte).
 • Er is een adequate opslag voor gesteriliseerde medische hulpmiddelen.
 • Er zijn voldoende scopen (geen druk van specialisten voor spoedprocedures).
 • Er zijn voldoende droogkasten aanwezig (scopen hebben allemaal een plek in een droogkast).
 • Er zijn documenten beschikbaar met protocol handmatig reinigen en desinfecteren.
 • Er zijn documenten beschikbaar met protocol die voldoen aan de WIP richtlijn.
 • Er is een logboek aanwezig met daarin een overzicht van storingen, eigen onderhoud door scopieafdeling en onderhoud door de fabrikant van de scopen, met bijbehorende voorzieningen.
 • Het desinfectans voldoet aan de wetgeving (CE gemarkeerd/ N-nummer met juiste indicatie).
 • Het toegepaste desinfectie proces is effectief (dit kan uitgelegd worden aan de hand van een demonstratie of uitleg procedure).
 • De gebruikte medische hulpmiddelen, endoscopen zijn CE gemarkeerd.
 • Per patiënt wordt geregistreerd welke scoop is gebruikt.
 • De houdbaarheid van de scopen is conform de richtlijnen van de WIP.
 • Onderhoud van de scopen wordt uitgevoerd volgens aanwijzingen fabrikant.
 • Onderhoud en vrijgifte na onderhoud en storingen is traceerbaar in het logboek.